Indhold

16.05.17 10:22

EU - mere eller mindre?

EU - mere eller mindre?
Under plenarforsamlingen den 11.-12. maj 2017 stemte EU’s Regionsudvalg en resolution om EU’s fremtid igennem, hvor fokus var på at bevare samhørighedspolitikken og øge den fælles solidaritet. Resolutionen indeholder de lokale og regionale myndigheders refleksioner over EU-Kommissionens Hvidbog om EU’s fremtid.

Kommissionen fremlagde den 1. marts 2017 en hvidbog om EU’s fremtid. Motivationen er, at EU-samarbejdet i lyset af Brexit nødvendigvis må diskuteres, således at stabiliteten og åbenheden i regionen kan bevares.

Nogle af de store udfordringer EU står overfor er flygtningestrømme, store sociale og økonomiske forskelle mellem regioner, stor arbejdsløshed i mange EU-lande, en aldrende befolkning og – ikke mindst – borgernes manglende tillid til EU.

Kommissionens ønsker med hvidbogen at sætte gang i en debat om EU's fremtid. Hvidbogen indeholder fem scenarier, der alle har til formål at bidrage til debatten om EU’s fremtid. Scenarierne skal ikke ses som detaljerede planer eller politiske forskrifter, men skal bidrage til refleksion.

De første konklusioner om EU’s fremtid skal drages, når stats- og regeringscheferne skal mødes til det Europæiske Råds topmøde i december 2017. Disse beslutninger vil danne grundlag for kursen forud for valget til Europa-Parlamentet i juni 2019.

Hvidbogen vil også blive behandlet i Regionsudvalget og startskuddet for denne behandling blev sat i gang på Regionsudvalgets plenarforsamling med en resolution om hvidbogen.

I resolutionen oplistes en række elementer, som Regionsudvalget anser som væsentlige for et ambitiøst scenario for EU’s fremtid set fra et lokalt synspunkt. Her lægges bl.a. vægt på opnåelse af samhørighed i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling, iværksættende lokalmiljøer, der skaber nye arbejdspladser samt øget inddragelse af de lokale myndigheder inden for alle politikområder.

Regionsudvalget lader ifølge resolutionen til at have lagt sig fast på den holdning, at det europæiske samarbejde bør øges. Der opfordres til fuld fri bevægelighed, fælles beskyttelse af ydre grænser, fælles migrations- og asylpolitik samt en fælles udenrigspolitik med sigte på udbredelse af EU’s værdier.

Under plenarforsamlingen blev det debatteret, hvorvidt visse punkter strækker sig i en for pro-europæisk retning, herunder blev der sat spørgsmålstegn ved, om et snævrere EU-samarbejde er vejen frem.

I de kommende måneder ønsker Regionsudvalget at gå i dialog med borgere og folkevalgte repræsentanter med henblik på at afklare deres forventninger om EU’s fremtid. Resultatet heraf vil indgå i en egentlig udtalelse om regionale og lokale myndigheders syn på, hvordan tilliden til EU genetableres.

KL følger fortsat Regionsudvalgets arbejde ift. EU’s fremtid.

Fakta om Hvidbogen for Europas fremtid

De fem scenarier:

Scenarie 1: Uændret kurs

Gennemførelse og ajourføring af den nuværende reformdagsorden, hvor fokus fortsat er på beskæftigelse, vækst og investeringer ved at styrke det indre marked og øge investeringerne i digital, transport- og energimæssig infrastruktur.

Scenarie 2: Intet andet end det indre marked

Funktionen af det indre marked for varer og kapital bliver EU-27’s eneste eksistensberettigelse. Der vil ikke være noget samarbejde på områder som eksempelvis migration, sikkerhed eller forsvar.

Scenarie 3: De, som vil mere, gør mere

I dette scenarie gennemføres den nuværende reformdagsorden, men visse medlemsstater, der ønsker at opnå mere i fællesskab, kan oprette ’frivillige koalitioner’ på områder som eksempelvis forsvar, sikkerhed, beskatning eller sociale anliggender.

Scenarie 4: Mindre, men mere effektiv

Her er der enighed om, at visse prioriteter kan håndteres bedre sammen end andre. EU-27 beslutter sig således for, at koncentrere sin opmærksomhed og begrænsede ressourcer på færre området.

Scenarie 5: Langt mere sammen

De 27 medlemslande er i dette scenarie enige om, at medlemslandene ikke er ressourcestærke nok til at takle aktuelle udfordringer på egen hånd, og beslutter sig for at udvide EU’s beføjelser og beslutningskompetencer.