Indhold

UdviklingsLAB om digital parathed

Digitaliseringsopgaven i 2017 er en helt anden end i 2010. Den er forandret, under udvikling og på vej til nye steder. Kommunernes digitaliseringsafdeling skal håndtere mange forskellige opgaver, der udfordrer organ­isering, kompetencer og processer i digitaliseringsenheden og linjeorganisationen - fra topledelse til medarbej­derne i fronten.

Samtidig foregår digitalisering ikke længere kun i digitaliseringsafdelingen, men er i ligeså høj grad en del af den faglige forretningsudvikling. Mange af disse udfordringer handler om ændrede måder at tilrettelægge den kommu­nale arbejdsindsats på samt at skulle lede gennem digitalisering og sikre de rette kompetencer i organisationen.

Er din kommune digital parat?

Det er derfor relevant at spørge sig selv, om éns kommune er digital parat. Og du kan få svaret på KL’s UdviklingsLAB om digital parathed. UdviklingsLABet løber i efteråret 2017 samt foråret 2018, og KL, KLK og Peak Consulting Group faciliter­er UdviklingsLAB’et gennem hele forløbet.

Vi tager afsæt i de konkrete politiske, organisatoriske og teknologiske pres, kommunernes sam­lede digitaliseringsorganisation står overfor. Omdrejningspunktet i Lab’et er de udfordringer og mål, I står med.

Sammen med UdviklingsLABets kommuner er du med til at kvalificere handlemulighederne og vurdere potentialerne. Du bidrager i UdviklingsLAB’et med dine egne erfaringer og får værdifulde perspektiver med tilbage til din egen hverdag fra eksperter og kollegaer fra andre kommuner. Centralt i UdviklingsLABet står muligheden for at være med til at udvikle den digitale parathedsmodel, som efterfølgende skal bruges til at vurdere netop din kommunes parathed ifht. realisering af de teknologiske muligheder.

Succeskriterierne for parathedsmodellen og jeres anvendelse af den er, at den er:

  • Relevant. Det sikrer vi ved, at I kan prioritere de områder, der har jeres største interesse
  • Inddragende. Det sikrer vi gennem en inddragende proces i kommunerne med relevante interessenter
  • Effektiv. Det sikrer vi gennem relativt få spørgsmål og en effektiv proces
  • Handlingsanvisende. Det sikrer vi ved, at spørgsmål og parametre er knyttet til konkrete handlingsområder. Der indbygges forslag og ideer til handlinger til hvert parathedsniveau i modellen.

Det får du med

Udover masser af sparring og idéudveksling gennemfører KL og Peak Consulting en parathedsanalyse i hver af UdviklingsLABets kommuner.

Analysen bliver udviklet som en scoremodel og giver den enkelte kommune et målrettet indblik i, hvor kommunen allerede er stærk og godt på vej, og hvor der på den anden side er grund til at stoppe op og vurdere den digitale indsats.

Er din kommune i forvejen ved at udarbejde en digitaliseringsstrategi eller skal i gang inden længe, vil parathedsanalysen kunne fungere som et vigtigt supplement og platform for dette arbejde.

Proces og Tidsplan

UdviklingsLABet etableres i det tidlige efterår og løber resten af 2017. Der afholdes tre heldagsmøder/workshops i UdviklingsLABet enten i KL-Huset eller ved besøg i nogle af deltagerkommunerne.

  1. Første møde vil fokusere på de udfordringer, mål og spørgsmål, der indgår i parathedsmodellen. Målet er at gøre modellen relevant og skarp for de deltagende kommuner
  2. Andet møde har fokus på processen i kommunerne. Her planlægges bearbejdning, konklusioner og analyser samt konkrete handlinger
  3. Herefter gennemføres parathedsmålinger i hver kommune
  4. Det tredje og afsluttende møde evaluerer og tilføjer de sidste tilpasninger til modellen.

Parathedsanalyserne i de deltagende kommuner vil forløbe successivt ultimo 2017 og ind i første kvartal 2018.

Praktisk

Deadline for tilmelding er den 01.09.2017. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kasper Jessen-Winge på kjew@kl.dk.

Pris

Betaling for deltagelse i UdviklingsLABet vil være 65.000 kr. pr. kommune. Halvdelen betales i 2017, mens den resterende halvdel betales i 2018. I prisen vil være afholdelse af arrangementerne, udvikling af parathedsanalysen samt gennemførelse af parathedsanalysen i de deltagende kommuner med tilhørende afrapportering.

UdviklingsLAB etableres ved minimum 10 kommuners deltagelse.

Læs mere og se personerne bag UdviklingsLab her.

Tilmeld din kommune her eller via linket til højre.

Annonce
Annonce

Annonce