Indhold

21.02.18 13:36

Kommunernes sagsbehandling overholder fastsatte mål

Kommunernes sagsbehandling overholder fastsatte mål

"Tallene understreger, at kommunerne vil virksomhederne og prioriterer den lokale erhvervsvenlighed." Foto: Colourbox.com

Nye tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunerne fortsat lever op til de aftalte servicemål. Kommunerne prioriterer den lokale erhvervsvenlighed, lyder det fra KL.

En ny opgørelse fra KL af kommunernes sagsbehandlingstider for 2. halvår 2017 viser, at sagsbehandlingstiderne på bygge- og miljøområdet fortsat ligger inden for de aftalte servicemål.

”Det understreger, at kommunerne vil virksomhederne og prioriterer den lokale erhvervsvenlighed," siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Kommunernes sagsbehandlingstid opgøres, fra en virksomhed har sendt ansøgningen, til kommunen enten har godkendt eller givet afslag på ansøgningen. Metoden er forholdsvis ny for bygge- og miljøsager, da den blev indført med servicemålsaftalen i december 2015 og har fungeret i it-systemet siden 1. juli 2016.

KL har opgjort kommunernes bygge- og miljøsagsbehandlingstider for perioden 1. juli 2017 til 31. december 2017. Set i forhold til den første måling for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget en smule i 2. halvår 2017. Det ses bl.a. på, at andelen af sager, der overholder servicemålene, er faldet fra 80 til 70 pct. for byggesagerne og fra 96 til 90 pct. for miljøgodkendelserne.

"Den lille stigning var ventet, blandt andet fordi statistikken ikke tæller igangværende sager med, og fordi der fortsat er en del læring forbundet med brugen af systemet for både kommuner og ansøgere. Det er derfor endnu alt for tidligt at se stabile sagsbehandlingstider," siger Jørn Pedersen og fortsætter:

"De seneste tal rokker dog ikke ved, at kommunerne fortsat overholder aftalen med regeringen. Vi ved, at tiden og den gode dialog betyder meget for virksomhederne. I dagligdagen arbejder vi derfor både med vores sagsbehandlingstider og på at styrke dialogen med virksomhederne om, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan processen forløber, så vi hele tiden kan forbedre os." 

Fakta:

Måltal:


Der opgøres statistik på sager indsendt fra 1. juli 2016, som er afgjort i 2. halvår 2017.  Sager indsendt før denne dato indgår ikke, uanset at de er afgjort efter 1. juli 2016. Igangværende sager indgår ikke i statistikken.

De offentliggjorte tal omfatter 2. halvår af 2017, hvor logningen har været i gang i et år. Der er derfor fortsat tale om en indkøringsperiode med implementeringen af et nyt IT-system og en ny måde at håndtere ansøgninger på, for både kommuner og ansøgere. Det er ikke muligt at rette i hverken enkelte sager eller i den samlede statistik. Det betyder, at der kan være registreringsfejl i tallene. Det bemærkes derfor, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider kan være behæftet med usikkerhed. Det tages der forbehold for. Herudover er der tale om en relativt kort opgørelsesperiode, hvor der alene tælles på afgjorte sager. Især for miljøsager er antallet af afgjorte sager lavt. Derfor forventes det, at tallene på sigt kan komme til at se anderledes ud.

Fakta om servicemålsaftalen:

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider for:

  1. Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.
  2. Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.
  3. Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø og offentliggøres af KL. Sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk og offentliggøres af Miljøstyrelsen.

 

Annonce

Annonce

Annonce