Indhold

30.08.17 15:54

KL´s høringssvar om drikkevandskvalitet og finansiering af grundvandsbeskyttelse

KL anbefaler, at en idé om at undtage mindre vandværker fra kravene i drikkevandsdirektivet droppes. Når de nugældende krav til drikkevandskvalitet fastholdes bliver lovforslagets element om ændring af reglerne om drikkevandskvalitet unødvendigt. KL stiller sig overvejende positivt til lovforslagets øvrige ændringer.

Forslaget indeholder tre ministerbemyndigelser, to i vandforsyningsloven og en i miljøbeskyttelsesloven.

I høringssvaret udtaler KL sig imod lavere krav til kvalitet af drikkevandet i Danmark. KL er tilhænger af de gældende regler, hvor alt drikkevand skal have god kvalitet. Disse regler har medvirket til at Danmark har høj folkesundhed, og at vandbårne sygdomme er uhyre sjældne. Danskerne har stor tillid til alt drikkevand. Denne tillid understøttes af kvalitetskrav og krav om kontrol af alt drikkevand.

I høringssvaret støtter KL forslag om, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra regler om drikkevandskvalitet. Sådan har det været i en årrække, aktuelt er reglerne dog under ændring på grund af tvivl om ministerens hjemmel til at overlade opgaven til kommunerne.

I høringssvaret tager den del af lovforslaget, der handler om underretningspligt til efterretning. KL er enig i, at landmanden ikke skal dobbeltkompenseres. Det er heller ikke tilfældet under de nuværende regler. For erstatningen til landmanden i forbindelse med grundvandsbeskyttelse opgøres under hensyn til støtten fra EU-midlerne. Bortfalder EU-støtten er den direkte konsekvens, at pengene skal hentes hos andre. Typisk hos de forbrugere, som har brug for beskyttelse af deres drikkevand. KL opfordrer kraftigt til, at rammerne i ændres, så en nødvendig driftsomlægning til pesticidfri drift fortsat delvist kan finansieres med EU-midler. Det er for de danske skatteydere en meget omkostningseffektiv måde at finansiere rent drikkevand på – idet størstedelen af tilskuddet finansieres af EU.

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes i bilaget herunder.

Yderligere materiale

Se også