Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

05.07.12 14:15

Høring om nye IKT-krav i kommunerne

Bygningsstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bedt om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse og vejledningsnotat om anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT) i offentligt byggeri hhv. i almen byggeri. KL har ønsker, at de to bekendtgørelser ikke indfases i et forceret tempo, at der iværksættes nødvendige informationsaktiviteter omkring den nye kommunale opgave, og at der gives mulighed for at fravige reglerne, hvis de medfører en uforholdsmæssig stor byrde. KL tager forbehold for den politiske behandling og økonomiske konsekvenser af forslaget.

De 2 IKT-bekendtgørelser implementerer i forhold til kommunalt byggeri regler besluttet i Lov om offentlig byggevirksomhed og i Lov om almene boliger.

IKT-bekendtgørelserne kræver, at bygherren i den konkrete Byggesag skal stille krav til byggesagens parter om:

 • IKT-ledelse i kommunen, hos rådgiver eller hos 3dje part
 • Brug af klassifikationssystemer til at beskrive byggesagen
 • Digital kommunikation
 • Anvendelse af bygningsmodel og visualiseringer i idé- og projektkonkurrencer
 • Anvendelse af objektbaseret bygningsmodel under projektering og udførelse
 • Digitalt udbud og tilbud
 • Digital aflevering ved byggeriets aflevering
 • Digital mangelinformation.

Med ikrafttræden af IKT-bekendtgørelser for offentligt og alment byggeri vil kommuner og regioner blive omfattet af de samme regler (med få undtagelser), som har været gældende for det statslige byggeri siden 1. januar 2007.

De nye IKT-regler for offentligt byggeri vil omfatte følgende kommunale byggeprojekter:

 • Byggeri, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten, og hvor lånet eller tilskuddet udgør mindst 50 pct. af den anslåede entreprisesum, eksklusiv moms
 • Byggeri med en anslået entreprisesum over 5 mio. kr., eksklusiv moms til brug for institutioner, hvis drift betales helt eller delvist af staten, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften
 • Byggeri med kommune som bygherre med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr., eksklusiv moms
 • Byggeri der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra kommune, hvor lånet eller tilskuddet udgør mindst 50 pct. af den anslåede entreprisesum, eksklusiv moms
 • Byggeri med en anslået entreprisesum over 20 mio. kr., eksklusiv moms til brug for institutioner, hvis drift betales helt eller delvist af kommunen, og når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften.

I forhold til almene boliger gælder, at reglerne kun finder anvendelse på byggerier og renoveringer, hvor en almen boligorganisation, en kommune eller region er bygherre, og hvor den samlede anslåede entreprisesum er på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Reglerne omfatter kommunalt ejede ældreboliger, mens øvrigt kommunalt ejet byggeri er omfattet af bekendtgørelse for offentligt byggeri, hvor bagatelgrænsen ligeledes er 20 mio. kr.

Ikrafttrædelsestidspunkt
KLs sekretariat har i sit høringssvar tilkendegivet, at IKT-bekendtgørelsen på sigt og når den er fuldt implementeret i kommunerne og den øvrige byggebranche vil kunne medvirke til en positiv udvikling inden for byggeri og bygningsdrift. Derudover vil der være skabt et naturligt digitalt grundlag for, at alle offentlige byggerier kan søges gennem det fælleskommunale ansøgningsmodul Byg og Miljø (MDB), som i øjeblikket er under forberedelse for forventeligt blive tilbudt de første kommuner i 2013.

Bekendtgørelsen vil imidlertid stille store krav til den faglige udvikling i de kommunale bygherrefunktioner, hos rådgivere og entreprenører. Det er derfor vigtigt, at implementeringen af IKT-bekendtgørelserne sker hensigtsmæssigt med fornøden tid til implementering.

KLs sekretariat har derfor anbefalet, at ikrafttrædelsen af nogle af bekendtgørelsernes paragraffer udsættes 1 år, og at resten af bekendtgørelsen først træder i kraft fx 1. januar 2013. KLs sekretariat har slået på, at det i historisk perspektiv ikke er afgørende, om der går nogle måneder fra eller til med at få sat reglerne i kraft – det afgørende må være, at bekendtgørelsen sætter retning mod det digitale byggeri og en digitalisering af bygherrefunktionen.

Statens opgave
En succesfuld implementering af IKT-bekendtgørelsen vil kræve en faglig udvikling af kommunernes bygherrefunktioner og de enkelte medarbejdere.

KLs sekretariat har derfor i høringssvaret anbefalet, at Bygningsstyrelsen sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter laver landsdækkende roadshows, hvor de involverede i kommunerne inviteres til møde om det nye regelsæt og til en drøftelse af, hvad de konkret betyder for den enkelte kommune.

Fravigelse af reglerne ved uforholdsmæssig stor byrde
KLs sekretariat har i høringssvaret henvist til KLs henvendelse til Boligudvalget i forbindelse med behandling af lovforslaget om ændring af statsbyggereglerne. I forbindelse med det lovforberedende arbejde gav daværende minister en besvarelse, der blev lagt til grund for Boligudvalgets videre samlede beslutning om at indstille lovforslaget til vedtagelse. Af besvarelsen (spørgsmål 29) fremgår det: ”I den forbindelse vil betydningen af de enkelte bekendtgørelser blive drøftet, herunder hvilke krav der stilles, og hvor der bliver mulighed for at fravige reglerne, hvis efterlevelsen vurderes at medføre en uforholdsmæssig stor byrde for kommuner og regioner.”

KLs sekretariat har i høringssvaret ønsket, at der indføjes en bestemmelse i bekendtgørelsen om offentligt byggeri om, at det er muligt at fravige reglerne, hvis efterlevelsen af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet vurderes at medføre en uforholdsmæssig stor byrde.

For at gøre IKT-bestemmelserne ens for både det offentlige byggeri og for det almene byggeri foreslås denne bestemmelse indført i begge bekendtgørelser.

Den fulde ordlyd af de to høringssvar kan findes nederst på siden.

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes