Indhold

01.06.12 13:04

Vi vil øge patientsikkerheden i kommunerne

Vi vil øge patientsikkerheden i kommunerne
Vi har en fælles ambition om at øge kvaliteten og sikkerheden i kommunerne, skriver Anny Winther i fælles debatindlæg sammen med talspersoner for Dansk Sygeplejeråd og FOA.

Af Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Karen Stæhr, sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA.
 
Vi har en fælles ambition om at øge kvaliteten og sikkerheden i kommunerne. Den viden, vi får fra de rapporterede utilsigtede hændelser, skal bruges til at skabe forbedringer for borgerne.
 
Det er nu halvandet år siden, at kommunerne blev omfattet af den unikke danske patientsikkerhedsordning, som der har været på de danske sygehuse siden 2004. I kommunerne rapporteres de utilsigtede hændelser blandt andet af personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, pleje-centrene og sociale botilbud. Rapporteringspligten omfatter både de hændelser, der har medført en patientskade, og de hændelser, der blev afværget, men kunne have medført en patientskade.

Se også

Formålet med ordningen er at understøtte patientsikkerheden ved at ind-samle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring. Ordningen skal således understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet.

Det fordrer også, at der udvikles et trygt arbejdsmiljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere og lære af de utilsigtede hændelser På den måde udvikles både kvaliteten og personalets faglighed i arbejdet med patientsikkerhed.
 
En netop offentliggjort årsrapport viser, at ansatte i kommunerne i 2011 har rapporteret knap 45.000 utilsigtede hændelser. Heraf har 89 pct. medført mild eller ingen skade, mens 2 pct. har medført alvorlige skader for patienten.  

Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i kommunerne vidner om, at de ansatte har taget opgaven til sig og ønsker at bidrage til udviklingen af den faglige kvalitet. Det er et godt afsæt for det videre arbejde. Næste skridt er, at vi bruger den viden, vi får af rapporteringerne, til at skabe forbedringer for borgerne.

Vi har en fælles ambition om at øge kvaliteten og patientsikkerheden i det kommunale sundhedsvæsen. Det gør vi både gennem lokale ændringer, fx gennem ændrede arbejdsgange på de enkelte institutioner, og gennem tiltag på nationalt niveau.

Det kræver en styrket faglighed i kommunerne, øget brug af kliniske retningslinjer og faglig dokumentation. Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser er med til at synliggøre, hvor der er særlige udfordringer at tage fat på. 

Eksempelvis udgør medicineringsfejl 70 pct. af de utilsigtede hændelser, der er rapporteret i kommunerne. Det er ikke overraskende, da de kommunale medarbejdere håndterer meget medicin for mange borgere.

Hændelserne understreget behovet for at forbedre medicinhåndteringen på tværs af sek-torer, og derfor er både lokale tiltag så som øget faglig ekspertise i medicin-håndtering og nationale tiltag som Det Fælles Medicinkort vigtige for at styrke patientsikkerheden. 

Den danske patientsikkerhedsordning er helt unik i international sammen-hæng, og den bidrager til en større åbenhed og større læring i forhold til de hændelser og fejl, der sker i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt for, at vi kan forbedre kvaliteten– både på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne – til gavn for borgerne og patienterne.

Annonce

Annonce

Annonce