Indhold

18.01.18 09:35

KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

KL har afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Børne- og Socialministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i høring den 15. december 2017.

Forslaget indeholder følgende:

  1. Sagsbehandlingsfrister skal omfatte hjemviste sager: Det foreslås, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen i forvejen har pligt til at fastsætte, også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at fristen skal regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.
  2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister: Det foreslås, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til, at offentliggørelsen af kommunale sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven skal ske på kommunens hjemmeside og fremgå tydeligt samt være let tilgængeligt.
  3. Danmarkskortet gøres permanent og skal behandles politisk i kommunalbestyrelsen: Det foreslås at det lovfæstes, at børne- og socialministeren en gang om året offentliggør et danmarkskort over kommunale omgørelsesprocenter inden for servicelovens område, samt at danmarkskortet en gang om året skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2018.

KL har afgivet et foreløbigt høringssvar den 18. januar 2018. I det foreløbige høringssvar har KL bl.a. tilkendegivet følgende:

  • KL er imod, at børne- og socialministeren årligt skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven
  • KL mener ikke, at offentliggørelse af danmarkskortet fremmer læring i kommunerne og forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Danmarkskortet giver borgerne et misvisende indtryk af, at kommunerne begår mange fejl i sagsbehandlingen. Dette fremmer ikke den gode dialog og samarbejdet mellem borger og kommune
  • KL anbefaler, at servicelovens regler forenkles, så det bliver tydeligere for borgerne og kommunen, hvordan reglerne skal forstås og kommunens socialfaglige skøn skal udøves. Det vil kunne medvirke til, at færre sager påklages og omgøres
  • KL anbefaler, at Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed fastholdes, forbedres og udvikles så den i højere grad bidrager til, at kommunerne kan forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område og kan drage læring ud af de klagesager, der behandles i Ankestyrelsen

Høringssvaret kan ses her på siden.

Yderligere materiale