Indhold

29.06.12 13:34

Persondataloven foreslås erstattet af skrappere regler

Persondataloven foreslås erstattet af skrappere regler
EU-kommissionen har fremlagt forslag til en forordning, som skal erstatte persondataloven. KL er stærkt kritisk over for forslaget.

KL har netop afsendt høringssvar til Justitsministeriet om forslag til forordning om databeskyttelse.

Høringssvaret er kritisk, da forslaget rammer kommunerne særdeles hårdt. KL peger i sit 16 sider lange høringssvar blandt andet på følgende problemer ved forordningen.

  • Forordningen vil medføre en række nye, administrative opgaver og krav til kommunerne, som vil fordyre og besværliggøre den kommunale administration og realiseringen af potentialerne i den fællesoffentlige digitali­seringsstrategi for 2011-2015, ”Den digitale vej til fremtidens velfærd”.
  • Kommissionen får beføjelser til at udforme blanketter, fastsætte formater, fastsætte tekniske stan­darder mv. som vil medføre unødige omkostninger for kommunerne, der vil skulle betale for at få deres it-systemer, herunder selvbetjeningsløsninger, tilpasset kravene.
  • Forordningen er uklar på mange punkter. Det er svært for kommunerne at vide, hvilke krav forordningen stiller til den kommunale administration.
  • Kommunerne vil kunne blive pålagt bøder på helt op til kr. 7,5 mio. kr. for overtrædelse af forordningens regler.
  •  Forordningen giver ikke plads til, at ansættelsesretlige forhold i vidt omfang i Danmark reguleres via kollektive aftaler.
  • At reglerne står i en forordning betyder, at Danmark ikke selv får indflydelse på, hvordan reglerne skal implementeres i dansk ret.
  • Kommissionen tillægger i forordningen sig selv ret til at uddybe reglerne. Det vil betyde, at
    reglerne og kravene til kommunerne kan ændre sig - og kommunerne har meget lidt indflydelse på disse fremtidige regler.

Borgmester i Haderslev Kommune Jens Chr. Gjesing (S), som er medlem af KL’s Internationale udvalg og Regionsudvalget siger om databeskyttelsesforordningen:

”Kommunerne bekymrer sig også om at beskytte borgernes datasikkerhed, men dette forslag fra Kommissionen går alt for vidt. Det påfører kommunerne  større administrative/bureaukratiske besværligheder og mange omkostninger. Derfor har vi i KL skrevet til Justitsministeriet om sagen. Og sagen er også en stor sag i Regionsudvalget, hvor jeg på et møde i næste uge vil fremføre KL’s synspunkter. Dette kunne gå hen og blive et eksempel på, at Bruxelles blander sig i noget, som vi bedre selv kan klare.”

Læs mere:

Se også

KL's høringssvar

Notatbilag med bemærkninger til de enkelte artikler

Forordningsforslag  

 

Annonce

Annonce

Annonce