Indhold

21.08.12 10:25

Ændret den 22.08.12

Dagsorden til møde i KKR Sjælland den 28. august 2012

KKR Sjælland holder møde den 28. august 2012 på Sørup Herregård i Ringsted

På mødet skal blandt andet drøftes en række sager, der vedrører det tværkommunale socialområde. F.x. styringsaftale for det specialiserede område, takstudvikling, udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde, fælles kvalitetsstandard for det generelle tilsyn, og markedsmodning på det sociale område. På uddannelsesområdet gøres der blandt andet status for kommunernes arbejde med det fælles løft af uddannelsesområdet: "kompetenceparat 2020"

Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2013

Styringsaftalen er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region Sjælland og Region Sjælland inden 15. oktober 2012.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2013 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne:

  • En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser
  • En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
  • En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

Takst- og udgiftsudviklingen for 2011 på det specialiserede social og undervisningsområde

Der er som i tidligere år udarbejdet en tværgående analyse af takstudviklingen på rammeaftalens område med afsæt i regnskabstal. Det specialiserede socialområde har i regnskab 2011 et mindre forbrug på 2,1 % i hele landet og region Sjælland har et mindre forbrug på 2,2 % i forhold til budget 2011. Analysen af taksterne viser, at kommunerne under et har overholdt den politiske henstilling om en reduktion af takstudviklingen samt en begrænsning af underskud. Anbefalingen var, at taksterne på det specialiserede social- og undervisningsområde maksimalt måtte stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket to procentpoint.

Udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

Kommunerne har pr. 1. maj 2012 overtaget koordineringsansvaret for rammeaftalen på det specialiserede undervisningsområde. Aftalen omfatter kommunikationscentre og lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og voksne. Denne rammeaftale vil fremover, som det gælder for socialområdet skulle bestå af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. På mødet i KKR den 28. august 2012 fremlægges særskilt et forslag til udviklingsstrategi 2013 for området. I forslaget til udviklingsstrategi lægges op til en række særlige fokusområder. Blandt disse fokusområder er: de mest specialiserede tilbud, overgang fra ung til voksen, senhjerneskadede m.fl. Udviklingsstrategien skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland inden 15. oktober 2012.

Samarbejde om tilsyn på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde

Der er i forlængelse af den nationale aftale om tilsynet på børneområdet og tidligere beslutninger i KKR Sjælland igangsat et arbejde om det generelle tilsyn (børne-, unge-, og voksenområdet og plejetilbud indenfor ældreområdet) i kommunerne i KKR Sjælland. Afsættet er dels den landsdækkende aftale mellem KL og Social- og integrationsministeren om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet og dels tidligere drøftelser i KKR Sjælland.

KKR Sjælland tiltrådte på sit møde i marts 2012 et forslag fra den kommunale styregruppe for rammeaftalen, til hvordan kommunerne i fællesskab kan styrke tilsynet i et samarbejde. Der foreligger nu et forslag til en kvalitetsstandard for tilsyn i kommunerne i region Sjælland for det generelle driftsorienterede tilsyn.

Status for kompetenceparat 2020

KKR Sjælland og Region Sjælland er gået sammen om en fælles indsats om et løft af uddannelsesområdet – Kompetenceparat 2020. Der er en mangfoldighed af initiativer og aktiviteter i de 17 kommuner i fht. at løfte uddannelsesområdet. (bl.a. i folkeskoler, jobcentre, samarbejder med virksomheder, ungdomsuddannelser, UU’erne og mange andre). På mødet i KKR vil blive gjort status for indsatsen i kommunedelen af Kompetenceparat 2020. Herudover fremhæves på baggrund af kommunernes aktiviteter en række fokusområder for den fremadrettede indsats i kommunesporet. F.eks. særlig opmærksomhed på overgange og snitflader i uddannelsessystemet. Fokus på dialogen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne m.v.