Indhold

Moderniserings- og effektiviserings-programmet (MEP)

I økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som stat og KL skal gennemføre. Programmet skal finde 1 mia. kr. årligt i effektivisieringer frem til 2020. Halvdelen af beløbet fragår den kommunale økonomi til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Den anden halvdel kan anvendes til lokalpolitiske prioriteringer.

Indsatsområder

MEP-aktiviteterne frem mod økonomiforhandlingerne for 2018 omfatter 23 initiativer fordelt på 5 indsatsområder. Læs mere om indsatsområder og initiativer i dokumentet nedenfor.

MEP-nyt

  • Muligheder for sammentænkning af planer

    Analyse af mulighederne for sammentænkning af planer i kommunerne viser, at der for et væsentligt antal planer er tale om overlap i målgruppen – og at der er et betydeligt potentiale for at skabe mere overskuelige og virksomme forløb for de berørte borgere.

  • Ny pjece skal hjælpe kommuner til bedre styring på socialområdet

    Regeringen og KL har som en del af det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram lavet en analyse af styringsudfordringer og -muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde. På den baggrund udgives i dag en ny pjece med værktøjer og cases, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

  • Bedre rammer for drift af botilbud

    Medarbejderne skal i videst muligt omfang bruge deres tid på opgaver, som skaber værdi for borgerne. Med det formål har regeringen og KL afdækket rammerne for drift af sociale botilbud. Anbefalingerne er samlet i en rapport, og der er udarbejdet et katalog med inspiration til, hvordan ressourcerne kan udnyttes mere effektivt.

Annonce
Annonce

Annonce