Indhold

Analyser

På denne side kan du finde analyser fra KL's analyse- og makroenhed.

Danmark i forandring

 • 22.06.17

  Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

  Formålet med dette analysenotat er at belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med nærmere fokus på perioden fra finanskrisen og frem.

 • 14.03.17

  Under samme tag som svigermor

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017.

 • 27.02.17

  Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

  Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk fra de største byer påvirkes af de demografiske forskydninger der pågår. Fremtiden er svær at spå om, men på trods heraf sandsynliggøres, at boligmarkedet i landdistrikterne længere væk fra de største byer kan bliver endnu mere udfordret i årene fremover.

Arbejdsmarked

 • 07.02.18

  Professionsbachelorers faglige mobilitet

  Formålet med dette analysenotat er at belyse bachelorernes tilknytning til arbejdsmarkedet og til kerneområderne for deres profession. Vi vil også komme ind på aldersfordelingen ved afslutningen af uddannelsen og omfanget og retningen af eventuel efterfølgende uddannelse.

 • 07.02.18

  Faglærtes mobilitet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge den faglige fleksibilitet blandt faglærte, og hvordan de faglærte efterfølgende vælger at udnytte deres kompetencer.

 • 07.02.18

  Seniorer på arbejdsmarkedet

  Formålet med analysenotatet er at undersøge hvilke grupper af seniorer, som især har bidraget til forøgelsen af tilbagetrækningsalderen.

Sundhed

 • 12.12.17

  Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i antallet af lægebesøg i hjemmet fra 2009 til 2016.

 • 22.08.17

  Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen fra 2008-2016. Dels undersøges den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed og dels undersøges fordelingen af hhv. korte og lange indlæggelser.

 • 31.01.17

  Overvægt blandt udsatte børn og unge

  KL har udgivet en nøgletalspublikation for udsatte børn og unge, som viser kommunefordelte tal for fx udsatte børn og unges skolegang og helbred, herunder overvægt.

Socialområdet

 • 25.04.18

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Der ses over perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017 samlet et stigende antal voksne borgere, der modtager en eller flere af 11 udvalgte indsatser efter serviceloven. Der ses især en væsentlig stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem/botilbud efter almenboligloven efter servicelovens § 85.

 • 13.04.18

  Børns diagnoser og skoletyper

  Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble tendenserne til udviklingen i de skoletyper, som de diagnosticerede unge går i.

 • 28.03.17

  Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

  Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni fra 2007 til 2015 i lyset af den generelle udvikling i hospitalspsykiatrien i perioden.

Uddannelse

 • 08.11.16

  Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse

  Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik af de unge, som vælger henholdsvis de ordi-nære 10. klasser, 10. klasse på efterskole, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

 • 16.03.16

  Udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser

  Analyse af dels udviklingen i antallet af igangsatte uddannelser og deres geografiske placering, og dels udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser med det formål, at identificere om og i hvilket omfang uddannelsessystemet centraliseres.

 • 14.10.15

  Eksamenskarakterer - almene gymnasier (Stx)

  I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014. Som en del af analysen ses der nærmere på størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer på tværs af gymnasier. En ensartet karaktergivning for ensartede præstationer på tværs af landets gymnasier er særdeles vigtig, fordi karaktererne er bestemmende for de unges valgmuligheder mht. videregående uddannelse.

Øvrigt

Analyser i Momentum

 • 09.04.18

  Kommuner knokler for at skaffe faste læger på plejehjem

  Over halvdelen af kommunerne har allerede tilknyttet faste læger på et eller flere plejehjem, og 11 procent er helt i mål. Der er mange fordele ved at have fast tilknyttede læger i forhold til blandt andet faglig sparring, bedre medicinhåndtering og et styrket samarbejde mellem almen praksis og kommunen om borgerne. Men en travl hverdag for lægerne kan gøre det svært for nogle kommuner at sikre aftaler på alle plejecentre.

 • 05.02.18

  Mekanikere skifter oftere branche end pædagoger

  Der er stor forskel på, hvor mange der skifter branche, når man ser på folk med uddannelser, der er rettet mod henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Kun 54 procent af automekanikerne arbejder i branchen 10 år efter deres uddannelse, mens det gælder for hele 93 procent af pædagogerne. Det afspejler blandt andet, at det offentlige arbejdsmarked er mindre konjunkturfølsomt end det private.

 • 05.02.18

  Ægteskab får mænd til at udskyde pension og kvinder til at skynde sig hjem

  Gifte mænd trækker sig senere tilbage end ugifte, mens gifte kvinder gør det modsatte. Det viser en ny Momentum-analyse, hvor det også fremgår, at fraskilte kvinder og mænd trækker sig senest tilbage. Det handler om økonomi og traditionelle kønsroller, lyder det fra flere kilder.

Annonce
Annonce

Annonce