Indhold

Teknik og Miljø

Klik ind på det enkelte kontor for at se en oversigt over medarbejdere og deres kontaktoplysninger.

 

Kontoret varetager kommunernes interesser og yder rådgivning på områderne miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab, samt by- og boligpolitik. Kontorets opgaver omfatter desuden digital forvaltning, kommunernes sagsbehandling og ressourcer inden for teknik- og miljøområdet.

Amalie Kjeldsen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • amkj@kl.dk
 • 33703123
 • Arbejdsområde:

  Kommunernes Industrinetværk og Miljøjuranetværk, redigering og opdatering af kl.dk.

Anders Christiansen

Anders Christiansen

Anders Christiansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ach@kl.dk
 • 33703411
 • Arbejdsområde:

  Bæredygtig grøn omstilling:

  Forsyningssektor

  Affald og ressourcer

  Cirkulær økonomi

  Verdensmål og resiliens

  Redningsberedskab

  Miljøjura

Anne Marie Carstens

Anne Marie Carstens

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • anmc@kl.dk
 • 33703971
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering på Teknik & Miljø området
  Koordinator af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


  GD3 (vand) 
  GD4 (højdemodel, frie grunddata)
  Geodata
  Danmarks Miljøportal
  FODS 8.3 - Overfladevandsdatabase VanDa
  Fællesoffentlige data
  Ny systemunderstøttelse til GeoDanmark

   

   

   

Asbjørn Brøgger Kristensen

Asbjørn Brøgger Kristensen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • asbk@kl.dk
 • 33703231
 • Arbejdsområde:

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Kommunernes Digitaliseringsnetværk

  Beredskab

  Den resiliente kommune

   

Ask Juncker Harsløf

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • asjh@kl.dk
 • 33703124
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering

  Energi

  Servicemål

Berit Mathiesen

Berit Mathiesen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • bem@kl.dk
 • 33703727
 • Arbejdsområde:

  Planloven.

Birthe Rytter Hansen

Birthe Rytter Hansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • brh@kl.dk
 • 33703330
 • Arbejdsområde:

  Energiforsyning- og energibesparelser. Flygtningeboliger. Detailhandel.  Fremtidens teknik- og miljøforvaltning (kompetenceudvikling). Samskabelse.

Camilla Rosenhagen

Camilla Rosenhagen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cro@kl.dk
 • 33703861
 • Arbejdsområde:

  Trafik, kollektiv transport og mobilitet.

  Planlægning, VVM, Vindmøller og andre tekniske anlæg i det åbne land. Energi og klimamål.

Cathrine Højrup Gustafsson

Cathrine Højrup Gustafsson

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • cahg@kl.dk
 • 33703028
 • Arbejdsområde:

  Fælles servicemål, kommunernes landbrugsnetværk og kommunernes energinetværk

Charlotte Amalie Malling

Charlotte Amalie Malling

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cma@kl.dk
 • 33703743
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse)

  Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG)

  Geodata generelt 

  Faglig ansvarlig for TEKNIK & MILJØ ´17

  Webkoordinator for Teknik og Miljø

Christina Lindegaard Hansen

Christina Lindegaard Hansen

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • cdh@kl.dk
 • 33703005
 • Arbejdsområde:

  Byg og Miljø og fælles servicemål for miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggetilladelser.

   

Didde Elbæk

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • dnel@kl.dk
 • 33703757
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark kommunikation

Eske Groes

Eske Groes

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • esg@kl.dk
 • 33703170
 • Arbejdsområde:

  Almene boliger. Billige boliger. Boliger til flygtninge. Lov om byfornyelse, herunder landsbypuljen. Landdistrikter og yderområder. Bevaringsværdige huse. Færgesekretariatet. Økonomi og Miljø.

Hanne Aaskov Paroli

Hanne Aaskov Paroli

 • Chefsekretær
 • Teknik og Miljø
 • hpa@kl.dk
 • 33703495
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær for kontorchef Marie Louise Madsen. Udvalgssekretær for Teknik- og Miljøudvalget (TMU).

Hjalte Nordman Bie

Hjalte Nordman Bie

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • hnb@kl.dk
 • 33703394
 • Arbejdsområde:

  Byggeri, byggesagsbehandling, skorstensfejning og rotter.

  Cirkulær økonomi.

  Ressourcestrategi: Projekter om genanvendelse af affald. 

  Affaldsnetværket.

   

Iben Christine Grundtvig

Jonas Jürgens

Jonas Jürgens

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • jonj@kl.dk
 • 33703027
 • Arbejdsområde:

  Klimatilpasning, Vand- og Natur, Stande til TM17, Vejdata og SmartRoads.

Katrine Vestergaard Petersen

Katrine Vestergaard Petersen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • kavp@kl.dk
 • 33703088
 • Arbejdsområde:

  Affald og ressourcer

Kirsten Elbo

Kirsten Kjær Sørensen

Kirsten Kjær Sørensen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • kkjs@kl.dk
 • 33703122
 • Arbejdsområde:

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Kommunernes Landbrugsnetværk

  Teknik og Miljø 17

Kristoffer Slottved

Kristoffer Slottved

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • ksl@kl.dk
 • 33703194
 • Arbejdsområde:

  Landbrug, Husdyrgodkendelser, tilsyn. Landbrugsnetværket

  Affald, ressourcestrategien, genanvendelse

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Pesticider på offentlige arealer

Lars Kaalund

Lars Kaalund

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • laka@kl.dk
 • 33703753
 • Arbejdsområde:

  Naturplaner, Natura 2000, §3 Natur, Vådområder, Klimatilpasning, Kystzone, Klitfredning og Kystnærhedszone, Fritidsliv, Friluftspolitik, Skov- og landskabsforvaltning, Fredning og nationalparker, Råstoffer

Lennart Christoffersen

Lennart Christoffersen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • lech@kl.dk
 • 33703087
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse).

  Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG).

  Geodata generelt. 

Lone Johannsen

Lone Johannsen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ljo@kl.dk
 • 33703374
 • Arbejdsområde:

  Udmøntningen af KL's servicemålaftale med regeringen om nedbringelse af den kommunale sagsbehandling af byggesager, miljøgodkendelse og husdyrgodkendelser.

Marie Holst Riis

Marie Holst Riis

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • mahr@kl.dk
 • 33703193
 • Arbejdsområde:

  Klimatilpasning,

  Kystbeskyttelse, Natur,

  SmartCity,

  Åbne data

Marie Louise Madsen

Marie Louise Madsen

 • Kontorchef
 • Teknik og Miljø
 • mlm@kl.dk
 • 33703108
 • Arbejdsområde:

  Kontorchef

Mathias Vang Vestergaard

Mathias Vang Vestergaard

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • mavv@kl.dk
 • 33703483
 • Arbejdsområde:

  Cirkulær økonomi pakken, den cirkulære kommune, ressourcer/affald, Smart City løsninger på affaldsområdet, Indsamling i den Kommunale Servicesektor, Partnerskab for Elektronikaffald, WEEE, Udsortering på forbrændingsanlæg, OPS (OPI/OPP) i affaldsektoren, affaldshåndtering i sommerhusområder

Niels Philip Jensen

Niels Philip Jensen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • npj@kl.dk
 • 33703750
 • Arbejdsområde:

  Vand og klimatilpasning.

Peter Lindbo Larsen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • pell@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Den fælleskommunale digitale handlingsplans fokusområde vedr. kommunal implementering af grunddata.

  Fokus på kommunal realisering af grunddatagevinster

   

   

   

Thilde Mørup Christensen

Tine Kilian Garbers

Tine Kilian Garbers

 • Projektansat
 • Teknik og Miljø
 • tkg@kl.dk
 • 33703464
 • Arbejdsområde:

  Den kommunale digitaliseringsstrategi i relation til Grunddataprogrammets området vedr. ejendomme og adresser, den offentlige digitaliseringsstrategi vedr. ejendomme og adresser, ESR-relaterede opgaver, Udviklingsopgaver vedr. BBR, herunder BBR-prgrammet

   

Tom Elmer Christensen

Tom Elmer Christensen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • toec@kl.dk
 • 33703012
 • Arbejdsområde:

  Veje, intelligent transport og industrimiljø

Trine Iversen

Trine Iversen

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • triv@kl.dk
 • 33703748
 • Arbejdsområde:

  Projekter i regi af ressourcestrategien, Danmark uden affald. Strategisk sektorsamabejde med Tyrkiet på affaldsområdet.

Troels Garde Rasmussen

Troels Garde Rasmussen

 • Vicekontorchef
 • Teknik og Miljø
 • trr@kl.dk
 • 33703803
 • Arbejdsområde:

  Strategisk og faglig ledelse