Indhold

Sundhed

KKR er et centralt forum for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet. Det gælder, når kommunerne aftaler fælles politiske målsætninger og koordinerer konkrete indsatser mv. Og det gælder, når kommunernes  fælles interesser skal varetages i samarbejdet med regionens sygehuse og almen praksis.

KKR udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Som led i det formelle samarbejde indgås der i hver valgperiode en sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis. Der udarbejdes også en praksisplan for fysioterapi.

Artikler om sundhed

  • Orientering - KL's perspektiv på anbefalinger fra "Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen"

    Udvalget har fremsat en samlet vision og 20 anbefalinger frem mod 2025 om, at "sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet". KL har afgivet mindretalsudtalelse til flere af anbefalingerne

  • Praksisplan/sygebesøg

    Den nye overenskomst for Almen Praksis giver mulighed for at decentralisere to ydelser, samtaleterapi og sygebesøg. KKR Sjælland gav de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget mandat til de videre forhandlinger og tiltrådte anbefalingerne.