Indhold

Temadag for ledere af sundhedscentre

Flere sundheds- og forebyggelsescentre samarbejder i stigende grad med andre forvaltningsområder i kommunen og med organisationer og lokale foreninger om tidlig opsporing og indsatser i nærområder – ofte med fokus på social ulighed i sundhed og med et mål om at nå de borgere med behov, som ikke umiddelbart selv opsøger sundhedscentrets tilbud.

Med det formål at gøre status, undersøge behov og drøfte igangværende udvikling af sundhedscentrenes indsatser, afholdte Center for Forebyggelse i Praksis i KL i efteråret 2015 tre temadage for ledere af sundhedscenter for at inspirere samt dele viden og erfaringer. Temadagene blev holdt i KL huset 26. oktober, i Randers Sundhedscenter 29. oktober og i Forebyggelsescenter Vanløse 10. december 2015.

Temadagens indhold:

  • Erfaringsudveksling om de deltagende kommuners igangværende arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Hvor er vi på vej hen? Hvad er vores opgave som sundheds- og forebyggelsescentre for de næste 5 år? Oplæg fra KL om udviklingstendenser i det nære sundhedsvæsen med efterfølgende drøftelse
  • Hvad skal der til? Drøftelse af hvad opgaven kræver fremadrettet og om vi har det, der skal til ift. viden, metoder, organisering, kompetencer osv.
  • Det videre arbejde. Hvad er vidensbehovet og er der interesse for at etablere et forum for inspiration og erfaringsudveksling?

Deltagere lagde vægt på værdien af øget samarbejde, koordinering og videndeling mellem en række aktører. Det blev blandt andet fremhævet at:

  • Samarbejde på tværs af forvaltningsområder er vigtigt.
  • Dialog og kendskabet mellem de lokale aktører er afgørende. Der er behov for overblik over og bedre kendskab til både tilbud og personer lokalt, så ansvarsfordelingen er tydelig.
  • Tidlige indsatser er vigtige, så borgerne får hjælp i tide. Især et øget fokus på mænd i risiko og udvikling af indsatser, der er skræddersyet til mænd.
  • Opkvalificering af frontmedarbejdere i kommunerne, så de 1) kan bidrage til at henvise til sundhedscentrenes forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud (fx via VBA metode, very brief advice) 2) styrker kvaliteten af indsatsen.
  • Frivillige kan inddrages og bidrage til at skabe synlighed om tilbud i sundhedscentre og eventuelt uddannes til at stå for motion og spiseklubber som opfølgning på sundhedscentertilbud lokalt.

Annonce
Annonce

Annonce