Indhold

22.03.11 09:40

Procesbenchmark på specialundervisningsområdet i Næstved Kommune

I efteråret 2010 gennemførte Næstved Kommune sammen med Holbæk, Køge, Slagelse og Roskilde Kommuner og KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) en proces-benchmark på specialundervisningsområdet. Det skete i kølvandet på en ambitiøs udlægning af budgetmidler og fagligt råderum til skolerne i Næstved Kommune. Kommunen er således en af de kommuner, der er gået længst i omfanget af udlægningen af vidtgående specialundervisning til skolerne

De fem største kommuner i Region Sjælland – de såkaldte K5-kommuner – har gennem en årrække haft et fast benchmarksamarbejde. I 2010 var der enighed om, at der skulle sættes fokus på specialundervisningsområdet. Området har for de fleste kommuner indebåret styringsmæssige udfordringer. K5-kommuerne gennemførte selv i Fase 1 et udgifts- og aktivitetsmæssigt benchmark. I Fase 2 indgik kommunerne et samarbejde med KLK.

Se også

KLK’s tilgang til fase 2 var spørgsmålet om, hvordan kommunernes styringspraksis – forstået som den faglige, ledelsesmæssige og økonomiske styringsindsats – fremadrettet kunne styrkes på baggrund af en proces- og resultatbenchmark? Hvad kendetegner udviklingen i de fem kommuner? Og hvilke forklaringer og påvirkningsmuligheder kan findes? I praksis var der to spor. Et omkring kommunernes styringspraksis og et spor om visitationspraksis, hvor konkrete, anonymiserede enkeltsager fra kommunerne blev gennemgået fælles.

Økonomidirektør Peter Pedersen, Næstved Kommune, forklarer: ”Vi har gode erfaringer med K5-samarbejdet, og netop nu er der i alle fem kommuner stort fokus på specialundervisningsområdet. Men dags-ordenen i de enkelte kommuner er selvfølgelig forskellig og nuanceret. For os gjaldt det særligt om at ”grave os ned” i den faktiske og praktiske styringspraksis. Vi er netop inde i en større omlægning af den overordnede styringsmodel på området, og derfor passede KLK´s praksisorienterede og direkte tilgang os rigtig godt”

Faglig konsulent Kirsten Mackenzie, Næstved Kommune, uddyber: Vi oplevede blandt andet KLK´s fokus på anonymiserede enkeltsager, som en rigtig god ramme for konkrete og håndgribelige, faglige drøftelser. Og vi fik et stort udbytte af sparring og refleksioner fra både de andre kommuner og KLK. Netop i en situation som den vi er i, giver det rigtig god mening at skabe rum for, at ledere, fagfolk og økonomer fra forskellige kommuner kan debattere og erfaringsudveksle om de udfordringer, som vi alle står overfor.” 

 K5-forløbet kom hurtigt til at beskæftige sig med den model for specialundervisningsområdet, der bliver anvendt i Næstved Kommune. Her er alle specialundervisningsopgaver under 300.000 kr.– 450.000 kr. årligt, når der er dagbehandling involveret – helt og holdent udlagt til skolelederne, der både sagsbe-handler og træffer afgørelser. Fremadrettet forventes denne overligger yderligere hævet. Det betyder et endnu større decentralt råderum.

Projektet afdækkede blandt andet, at denne nye model i høj grad ændrer perspektiv og incitament for den enkelte skoleleder – og for hele folkeskoleområdet som helhed. Næstveds erfaringer og model på området er et godt eksempel på, hvordan der kan skabes incitament for en højere grad af inklusion på folkeskoleområdet. Og hvordan man kan skabe rammerne for en bedre styringspraksis på specialundervisningsområdet.

”I vores tidligere mere centraliserede model tror jeg ikke, at de brede og balancerede hensyn fik den plads, som de skulle have. Incitamenterne på skolerne har ændret sig mærkbart. Vi har eksempelvis oplevet et påfaldende fald i klagesager, og det tror vi i høj grad handler om en ny og mere evalueringsorienteret tilgang på skolerne. Får de effekt for pengene?” Faglig konsulent Kirsten Mackenzie, Næstved Kommune