Indhold

01.11.11 09:00

Nyt dialogværktøj om politiske ledelsesopgaver

Kommunalbestyrelsens arbejde kan målrettes, så politikernes sparsomme tid bruges på de prioriterede opgaver. Samtidig kan prioriteringen styrke administrationens betjening af det politiske arbejde

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har udviklet et dialogværktøj, der kan anvendes til en fælles drøftelse af hvilke af kommunalbestyrelsens ledelsesopgaver, der skal fokuseres på – nu og i fremtiden.

Konkret kan dialogværktøjet bl.a. anvendes til:

  • At skabe et fælles sprog og et fælles billede af de politiske ledelsesopgaver
  • At målrette anvendelsen af tiden i det politiske arbejde
  • At tilpasse administrationens politiske servicering
  • At styrke det politiske samarbejde
  • At sammensætte politiske arbejdsgrupper

Dialogværktøjet består af et spørgeskema, der kortlægger status, og en politisk temadrøftelse om prioriteringen af de politiske ledelsesopgaver fremover. Dialogværktøjet tager udgangspunkt i KLK’s model for politiske ledelsesopgaver:

Retning

- Udstikke kommunens langsigtede vision, politikker, strategier, pejlemærker, principper mv.

Rammer
- Fastlægge, prioritere og følge op på økonomiske og øvrige rammer, serviceniveauer, resultatkrav mv.

Dialog
- Skabe dialog (lytte og tale) med borgere, brugere, udførere og andre om konkrete og overordnede sager

Konkretisering
- Afveje forskellige hensyn og beslutte hvordan overordnede politikker og rammer skal udmøntes i en konkret sag

 

Alle fire ledelsesopgaver har sin plads på den politiske dagsorden, men nogle tilgange vil være mere relevante end andre i den konkrete sag – eller på forskellige tidspunkter i sagens politiske behandling. Eksempelvis vil både retning, rammer, dialog og konkretisering indgå på forskellige tidspunkter i en politisk debat om justeringer af skolestrukturen. 

Eksterne krav påvirker fokus i det politiske arbejde, men kommunalbestyrelsens (og de enkelte fagudvalgs) bevidste prioritering i forhold til de fire ledelsesopgaver har naturligvis stor betydning for det politiske arbejde og forvaltningens betjening heraf.

Læs mere om modellen her, og spørgeskemaet og dialogværktøjet her, eller kontakt chefkonsulent Kenneth Kristensen på 3370 3570 (ktk@kl.dk).