Indhold

01.09.17 12:49

Mere effektiv drift af løn- og bogholderi

I moderniseringssamarbejdet med regeringen er der sat fokus på løn- og bogholderiopgaven. En konsulentrapport viser, at mange kommuner effektiviserer opgaven med en bred vifte af redskaber. Rapporten dokumenterer en række klare effektiviseringsgevinster, men også et potentiale for yderligere udbredelse.

Mange kommuner er i gang med effektivisering af løn- og bogholderiområdet. Som led i moderniseringssamarbejdet mellem regeringen og KL har konsulentfirmaerne Struensee & Co. og Boston Consulting Group kortlagt effektiviseringstiltagene i 10 case-kommuner. Konsulenterne har samtidig lavet en kortlægning af udbredelsen af initiativerne på landsplan og identificeret nogle tendenser.  Som led i projektet har konsulenter beskrevet effektiviseringsinitiativer og effekterne heraf detaljeret i 10 case-kommuner. Konsulenterne peger på seks overordnede tendenser i kommunerne (se boks). De har fundet i alt 16 initiativer under overskrifterne: Simplificering og optimering, automatisering og organisering. Overskrifterne er ikke nye. Når der tages afsæt i en række kommuners indsats i dag, giver det sig selv, at rapporten ikke peger på fuldstændigt nye tiltag, som ingen har hørt om før. Rapporten peger imidlertid på, at der er basis for større udbredelse af de kendte tiltag.

Forskellige udgangspunkter

Rapporten dokumenterer ret klart, at konkrete kommuner har opnået effektiviseringsgevinster ved tiltag-ene nævnt ovenfor. Det er dog ikke ligetil at omregne det til et potentiale for alle kommuner. For kommunerne har forskellige udgangspunkter med hensyn til organisering og digitalisering og har behov for forskellige løsninger. Der er for eksempel store forskelle på kommunernes centraliseringsgrad på opgaverne. Rapporten sandsynliggør dog qua kortlægningen i alle kommuner, at der er et potentiale forbundet med, at en række initiativer kan bredes mere ud, end de er i dag. For eksempel benytter 40 procent af kommunerne automatisk kontering, mens 60 procent ikke gør. På grund af usikkerheden om særligt opregningen indgår der også et væsentligt lavere potentiale i moderniseringsaftalen for 2018, end der fremgår af rapporten.

Effektivisering ved stordrift

Spørgsmålet om effektivitetsgevinster ved stordrift og samling af løn- og særligt bogholderiopgaver i større enheder giver ofte anledning til diskussion. Nogle kommuner hæfter sig ved fordelene ved at samle specialiserede kompetencer og opnå stordrift, mens andre fremhæver, at decentral placering af ansvaret for bogholderiopgaverne giver nærhed og bevidsthed i forhold til budgetstyring, samt kontrol af at der kun betales regninger, hvor varen er modtaget.

Rapporten peger på, at nogle kommuner har effektiviseret væsentligt ved at centralisere opgaver inden for løn og bogholderi, jf. eksempelvis eksemplet fra Ringkøbing Skjern Kommune. Der er dog på baggrund af dialogen med case-kommunerne ikke en entydig tendens mod centralisering af opgavevaretagelsen. 

På baggrund af kortlægningen opgør rapporten antallet af henholdsvis lønkørsler pr. årsværk og antallet af fakturaer pr. årsværk i kommunernes centrale løn- og bogholderienheder som produktivitetsmål. Målt på den måde er der en sammenhæng mellem produktivitet og kommunestørrelse, hvilket understøtter, at der er gevinster ved stordrift, jf. figuren nedenfor. 

Om centralisering og samling i større enheder reducerer bevidstheden om budgetstyringen, og svækker kontrollen, analyseres ikke i rapporten.

Informationsmøder

KL afholder i øjeblikket informationsmøder om analysen forskellige steder i landet – herunder om metoder til implementering af effektivisering. I den forbindelse drøftes også det videre arbejde med området. Rapporten om kommunernes effektivisering af løn- og bogholderiopgaven er tilgængeligt på KL’s hjemmeside på www.kl.dk/lon-og-bogholderi. •

Bilag