Indhold

30.04.07 08:10

Ændret den 31.05.09

Hele pakker: Nye udfordringer og muligheder med de sociale institutioner

Pjece om nye udfordringer og muligheder med de sociale institutioner.

Kommunerne står efter strukturreformen med et fornyet behov for fokusering på styringen af såvel økonomi som kapacitet på de sociale institutioner.

Se også

For det første overtager kommunerne med grundtakstens ophør det fulde finansieringsansvar, hvilket giver området en større økonomisk tyngde. For det andet medfører overtagelsen af en lang række hidtil amtslige institutioner dels et driftsansvar og dels et hyppigere køb og salg af pladser mellem kommunerne. For det tredje kobles disse elementer sammen via et marked, hvilket stort set er nyt for området.

Med fokus rettet mod institutionens drift og en øget markedsgørelse vil betydningen af effektiv drift og styring af køb og salg kræve kommunernes opmærksomhed på budgetstyring, omkostningsberegninger, nye procedure for visitation og en lang række faglige udfordringer.

Formålet med nærværende pjece er at adressere nogle af disse udfordringer. Udfordringer der vedrører kommunernes rolle som ”bestiller” af ydelser mens også som ”udbyder” af ydelser. Da alle kommuner varetager begge opgaver (dog i varierende omfang rollen som udbyder), er det netop vigtigt at forholde sig til de samlede udfordringer for styringen af området.

Se også

Det har ikke været ambitionen at skitsere færdige løsninger, men derimod at etablere rammerne for de drøftelser hver enkelte kommune må igennem for selv at tilvejebringe det ønskede styringsniveau.

Pjecen indledes med en række grundlæggende overvejelser for kernen i styringsmodellerne, hvorefter der skitseres fire centrale drøftelser. Undervejs krydres disse med en række anbefalinger. Disse anbefalinger er i høj grad etableret med afsæt i de inspirations-drøftelser KL har haft med forvaltnings- og institutionsledere, forud for arbejdet med denne pjece.

En styringsmodel for de sociale institutioner skal kunne varetage flere hensyn. For det første skal modellen fastholde de grundlæggende principper i rammestyringen og en decentralisering af den økonomiske kompetence, men uden at kaste den faglige og økonomiske styring over bord.

Se også

For det andet skal modellen sikre, at institutionerne kan overholde deres budgetter, og derned at de har indgrebsmuligheder til løbende at justere ressourceforbrug og kapacitet i takt med efterspørgslen. Samtidig skal der indføres en incitamentsstruktur, der sikrer, at der er balance mellem institutionens mål om fuld kapacitetsudnyttelse og områdets samlede mål. Det må undgås at man ender i en suboptimal situation, hvor fx den enkelte institution følger egne interesser om pladsbesættelse, men dette kolliderer med den generelle politiske prioritering og styring i kommunen/kommunerne.

For det tredje skal styringsmodellen udformes under hensyntagen til den markedsmæssige træghed, der gælder på området pga. klientgruppen og sikre, at en udgiftsglidning i priserne forhindres.

Til slut skal modellen basere sig på en prisberegning, som tager hensyn til behovet for institutionens økonomiske styring og ansvar, kapacitetstilpasning, incitamentet til effektiv drift samt risikoen for prisopdrift.

Du finder pjecen ude til højre