Indhold

21.08.07 12:36

Ændret den 31.05.09

Fælles madproduktion da fire blev til én

Vordingborg Kommune er en sammenlægning af fire gamle kommuner, som førhen havde forskellige modeller for madproduktionen på ældreområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen ønskede den nye kommune at harmonisere madservicen. KLK har i tæt samarbejde med det faglige personale fra de fire gamle madkøkkener bistået med økonomiske beregninger til brug for kommunalbestyrelsens valg af én fremtidig model for hele kommunen.

Formålet med projektet

I forbindelse med oprettelsen af Ny Vordingborg Kommune opstod der et behov for at finde en fælles model for madproduktionen i den nye kommune.

Formålet var ikke blot at finde frem til den mest økonomisk fordelagtige model for kommunen, men også at finde en model, som matchede kommunes fremadrettede politik på ældreområdet, og som var solidt funderet på relevante og realistiske kriterier.

Samtidig var det et væsentligt formål at få skabt en fælles forståelse af, hvordan produktionen bedst foregår fremadrettet. ”Med sammenlægningen af fire kommuner med meget forskellige madproduktionsformer og forskellige politiske opfattelser af, hvordan den fremtidige madproduktion skulle være, var der brug for en udefrakommende objektiv, økonomisk og faglig ekspertise”  (Verner Carlsen, Socialchef i Vordingborg Kommune).

Baggrund for projektet

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af køkkenlederne fra de fire gamle kommuner. Arbejdsgruppen udarbejdede en faglig rapport, hvori de beskrev tre mulige modeller for den fremtidige madproduktion. Med udgangspunkt i rapporten, blev der efterspurgt ekstern konsulentbistand til at sætte økonomi på de tre modeller og beregne de økonomiske forskelle imellem dem.

KLK blev valgt som projektleder og har samarbejdet med DH-Consult, som køkkenfaglig ekspertise, omkring økonomi og antagelser samt med en rådgivende ingeniør omkring anlægsomkostningerne. Arbejdet startede i december 2006 og blev afsluttet i april 2007. Resultaterne blev fremlagt for kommunalbestyrelsen i juni samme år.

Indhold af projektet

KLK og DH-Consult foretog de økonomiske beregninger af modellerne ud fra tre parametre, henholdsvis driftsomkostninger, ombygningsomkostninger og følgeomkostninger, f.eks. i hjemmeplejen. Endvidere redegjorde konsulenterne dybdegående for forudsætningerne bag de forskellige beregninger.

Som udgangspunkt for de økonomiske beregninger lagde konsulenterne stor vægt på en tæt dialog, omkring tidligere erfaringer og de økonomiske forudsætninger for beregningerne, imellem konsulenterne og de faglige personer fra de gamle køkkener. Hermed blev det sikret, at forudsætninger bag de økonomiske beregninger er kendte og accepterede af det faglige personale, der efterfølgende skal arbejde med den nye model. Endvidere blev der skabt en fælles forståelse blandt de fire gamle personaler af, hvad der er bedst for kommunen og de ældre.

De tre modeller

De tre modeller, som arbejdsgruppen har opstillet, adskiller sig primært fra hinanden i forhold til produktionsformen og de decentrale produktionskøkkeners opgaver.

  • Ved model 1 modtager brugerne i madserviceordningen i hele kommunen en ugentlig køle-vakuumleverance, og centrene med produktionskøkken producerer alle måltider til egne beboere.

  • I model 2 modtager brugere i madserviceordningen i hele kommunen én ugentlig køle-vakuumleverance, og centrene med produktionskøkkener producerer alle måltider, undtagen middagsmaden, som produceres centralt og færdigtilberedes på centrene.

  • I model 3 fastholdes den hidtidige produktionsform både til madserviceordningen og centrene, således at nogle brugere af madserviceordningen modtager varmholdt mad, mens andre brugere modtager kølemad. Centrene med produktionskøkken producerer fortsat alle måltider til egne beboere.

Resultat

KLK og DH-Consult har udarbejdet økonomiske beskrivelser af driftsomkostninger, ombygningsomkostninger, følgeomkostninger og forudsætninger for hver af de tre modeller, som, sammen med en kortlægning over fordele og ulemper ved hver af modellerne, er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen i juni måned.

”Kommunalbestyrelsen har været meget tilfreds med den endelige rapport og fremlæggelsen af den. Det var godt med en fremlæggelse af både fordele og ulemper ved hver af modellerne, hvor der var fokus på både det økonomiske og det faglige” (Verner Carlsen, Socialchef i Vordingborg Kommune).

KLK har ikke anbefalet én af modellerne, men har lagt op til, at valget af fremtidig madproduktionsmodel skal foretages på baggrund af en politisk vurdering og afvejning.

Kontakt

For yderligere informationer kontakt konsulent Rune Ahlmann Nielsen rni@kl.dk eller Socialchef Verner Carlsen veca@vordingborg.dk.