Indhold

05.02.16 14:21

KL og Slagelse Kommune vinder principiel retssag om vejbidrag

KL og Slagelse Kommune vinder principiel retssag om vejbidrag

Slagelse Kommune og KL har vundet en sag i Højesteret mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om kommunernes betaling af vejbidrag til vandforsyningsselskaberne

Højesteret har stadfæstet Landsrettens afgørelse om, at Forsyningssekretariatet ikke havde hjemmel til at anse Slagelse Kommunes fastsættelse af vejbidrag til spildevandsforsyningen for at være for lavt.

Slagelse Kommune og KL har i dag vundet en sag i Højesteret mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om kommunernes betaling af vejbidrag til vandforsyningsselskaberne. KL har været biintervenient i sagen, fordi den har stor betydning for samtlige kommuner -både økonomisk og for beskyttelsen af kommunernes skønsbeføjelser ved administration af lovgivning.

KL kan konstatere med tilfredshed, at Højesteret her slår fast, at det skal tages alvorligt, når kommunerne i lovgivningen er tillagt meget vide skønsbeføjelser.

Højesteret har afgjort, at Stoploven ikke gav Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjemmel til at anse Slagelse Kommunes fastsættelse af vejbidrag til spildevandsforsyningen for at være for lavt og dermed en uddeling, der kunne medføre en nedsættelse af bloktilskuddet.

Ifølge betalingsloven skal kommuner betale et årligt vejbidrag til spildevands­forsyningsselskaber på højst 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæg. Bestemmelsen skal sikre en enkel administration, og der er overladt en vid skønsmæssig beføjelse ved fastsættelsen af vejbidraget til kommu­nerne. Samtidig kan kommunens afgørelse efter betalingsloven ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Se også

Kommuner skal efter Stoploven registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder. Sådanne rådighedsbeløb skal årligt ind­berettes til Forsyningssekretariatet, der afgør, om beløbet kan godkendes. I modsat fald fast­sætter sekretariatet det beløb, der kan godkendes, hvilket meddeles Social- og Indenrigsmini­steriet med henblik på en reduktion af kommunens bloktilskud.

I sin dom har Højesteret har lagt til grund, at uddelinger og vederlag efter Stoploven også kan omfatte løbende ydelser, der ikke har tilknytning til en afståelse af vand- eller spildevandsforsyningen.

Højesterets flertal på syv ud af ni dommere har fundet, at Stoploven ikke kan anvendes på kommunernes fastsættelse af vej­bidrag efter betalingsloven, og at tilsynet med kommunerne på dette område derfor må udøves af det almindelige kommunale tilsyn. Landsretten var nået til det samme resultat, og de to andre dommere var enige i resultatet, men med en anden begrundelse.  

Som en del af økonomiaftalen 2013 er KL og Staten allerede i gang med at se på reglerne. Målet er at gøre reglerne og betalinger mere gennemsigtige og give større sikkerhed om budgetterne for både kommuner og forsyningsselskaber.

Annonce

Annonce

Annonce