Indhold

17.08.17 11:51

KL biintervenerer i ankesag i Østre Landsret om retten til modregning af mistet sygedagpenge-refusion som følge af en medarbejders manglende medvirken i sygedag-pengesagen

Retten i Nykøbing Falster har den 4. juli 2017 afsagt dom i en sag, hvor Vordingborg Kommune havde mistet dagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, som uden rimelig grund havde undladt at indsende fornøden dokumentation til Jobcentret. Som følge heraf modregnede arbejdsgiveren tabet i medarbejderens løn. Retten fandt imidlertid ikke at arbejdsgiveren var berettiget hertil. Vordingborg Kommune har som arbejdsgiver anket dommen. KL har, da sagen er principiel, besluttet at biintervenere i ankesagen ved Østre Landsret.

Dommen drejer sig om, hvorvidt en arbejdsgiver kan foretage modregning i lønnen for en sygemeldt medarbejder for det tab, som opstår som følge af, at arbejdsgiverens adgang til sygedagpengerefusion, jf. sygedagpengelovens § 54, stk. 1 ophører efter sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 1, fordi en sygemeldt medarbejder, der er berettiget til løn under sygdom, har undladt at afgive fyldestgørende oplysninger til sin bopælskommune til brug for opfølgningen i sygedagpengesagen.

Rettens begrundelse for afgørelsen var, at der ikke kunne ske modregning, fordi der ikke i parternes aftale- eller overenskomstgrundlag er bestemmelser, der fastslår, at manglende medvirken til opfølgning på sygedagpengesagen er en misligholdelse af medarbejderens pligter i ansættelsesforholdet. Endvidere fastslog retten, at medarbejderens almindelige loyalitetspligt i ansættelsesforholdet ikke kunne føre til et andet resultat.

Dommen forudsætter således, at det udtrykkeligt skal fremgå af overenskomsten eller ansættelsesbeviset, at det vil blive anset som en misligholdelse, hvis medarbejderen undlader at opfylde sin dokumentationspligt i forbindelse med en sygedagpengesag, før arbejdsgiveren kan modregne et tab i den forbindelse.

Det er KL's opfattelse, at dommen ikke er korrekt, idet der ikke kan opstilles de særlige i dommen indeholdte begrænsninger i den almindelige obligationsretlige modregningsadgang, som en arbejdsgiver har for tab af sygedagpengerefusion. KL anbefaler derfor fortsat, indtil landsrettens afgørelse foreligger, at kommunerne modregner et evt. tab i medarbejderens løn som følge af mistet sygedagpengerefusion begrundet i medarbejderens undladelse af at afgive fyldestgørende oplysninger til jobcentret.

Se KL's notat om arbejdsgiverens indhentning af dagpengerefusion

 

Se også

Annonce

Annonce

Annonce