Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

30.04.13 14:00

Faktaark: Folkeskolen

Find faktaoplysninger om folkeskolens elever, skoler og lærere i denne artikel.

Elever, skoler og lærere

 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Antal elever  580.602 577.040 573.257 562.114 561.538
Antal skoler 1.534 1.518 1.512 1.377 1.308

 

Se også

Antallet af folkeskoler er faldet. I 2008/2009 var der 1.534 folkeskoler mod 1.308 i 2012/2013. Samtidig er andelen af elever, der vælger en privatskole eller friskole frem for en folkeskole svagt stigende fra 16 pct. i 2007/2008 til 19 pct. i 2012/2013. Kilde: Undervisningsministeriets databank (Tabel EAK: Folkeskoleelever i børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt efter skolens beliggenhed)

Elevgrundlaget er vigende. I 2025 forventes ca. 35.000 færre elever end i 2013. Kilde: Ministeriet for børn og undervisning/Danmarks Statistik

Antal lærere pr. december 2013   
Antal lærere      51.453

Kilde: KL

Tallet bygger på data fra december 2013 og er opgjort i fuldtidsstillinger. Tallet omfatter lærere i folkeskolen, specialundervisning for børn (herunder ved selvstændige skoler for specialundervisning), lærere ved døgninstitutioner med intern skole, observations- og hel-hedsskoler og børnehaveklasseledere (ekskl. timelønnede lærere). Tallet har været faldende gennem de seneste år.

Økonomi

Samlede kommunale udgifter budgetteret til folkeskoleområdet: 41,4 mia. kr. i 2014.

Se også

Udgifterne til folkeskolen dækker over udgifter til folkeskoler, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og befordring af elever i grundskolen. I tabellen nedenfor er udviklingen vist eksklusive udgifter til SFO.

Udgifter til folkeskoleområdet – budget og regnskabstal i mia. kr. og realvækst i procent

14-pl & opgaveniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Budget 43,1 42,3 41,7 41,7 41,4
Regnskab 43,7 42,1 41,5    
Forskel B til R -0,5 0,3 0,2    
Realvækst budget 0,2% -1,8% -1,6% 0,1% -0,7%

Kilde: KL

Tendenser:
Udgifterne til folkeskolens almenundervisning er stagnerende/faldende.
Udgifterne til kommunale specialskoler er stigende.
Udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud er faldende.

Pris pr. elev – budget og regnskabstal 2009-2012 i kr.

14-pl & opgaveniveau 2010 2011 2012 2013 2014
Budget 73.348 73.083 72.651 72.799 72.287
Regnskab 74.271 72.639 72.372    

Kilde: KL

Resultater

Faglige resultater
I den seneste PISA-undersøgelse, der blev gennemført i 2012, ligger danske 15-årige omkring OECD-gennemsnittet i læsning, matematik og naturfag. Se PISA-resultaterne på nedenstående link: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskning/Internationale_undersoegelser/PISA/PIXI_Sammenfatning_WEB.pdf

Næste PISA-undersøgelse gennemføres i 2015. Resultaterne foreligger i december 2016.

Trivsel i skolen

Se også

Skoleeleverne er generelt blevet mere tilfredse med folkeskolen. I 2012 var 73 % af eleverne tilfredse eller meget tilfredse med folkeskolen, mens knap 80 % af eleverne i 2014 var tilfredse eller meget tilfredse. Der er især målt stor tilfredshed med undervisningen og lærens dygtighed. Det viser sig i tilfredshedsundersøgelsen, at der er en signifikant sammenhæng mellem klassetrin og tilfredshed med skolen. De yngre elever i 6. og 7. klasse er generelt mere tilfredse end eleverne i 8. og 9. klasse. 

Undervisning

Elever, der modtog specialundervisning i skoleåret 2012/13
Elever der modtog specialundervisning* 856
Elever, der gik i specialklasse 18.323
Antal elever, der gik på specialskoler 11.641
*Folkeskolelever i normalklasser  

Kilde: Danmarks Statistik.

Bemærkninger: Databrud. Fra og med 2012 medregnes kun specialundervisning af genn. mindst 9 timer ugentlig.

Det er ikke dokumenteret, at eleverne får bedre faglige resultater af at gå i specialtilbud. Samtidig viser forskning, at deltagelse i forskelligartede faglige og sociale fællesskaber er afgørende for børn og unges udvikling og læring.

KL og regeringen er enige om at styrke almenundervisningen ved at flytte elever, viden og ressourcer fra specialskoler og specialklasser til almenundervisningen. Samtidig skal kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivningsenheder (PPR) bruge mindre tid på at diagnosticere og visitere børn og mere tid på at bistå lærere, pædagoger og ledere med at tilrettelægge undervisningen, så langt flere børn trives og får et godt fagligt udbytte.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 har KL og regeringen enige om følgende målsætninger:

  • Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning øges. Andelen af elever i almindelig undervisning  øges fra 94,4% til 96,0% af det samlede elevtal i folkeskole i 2015.
  • Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve, skal reduceres i 2015. En yderligere reduktion skal ske frem mod 2018.
  • Elevernes trivsel fastholdesi takt med omstillingen til øget inklusion.

Yderligere oplysninger hos:
Fuldmægtig Marie Brøndsager Bager (bag@kl.dk), tlf. 3370 3532 (økonomi og data)
Chefkonsulent Anette Aunbirk (
aau@kl.dk) tlf. 3370 3539  (skolefagligt)

 

Se også

 

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes