Indhold

07.05.18 10:50

KL's høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgnings-puljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Socialstyrelsen har den 12. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud i høring.

KL afgiver høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling i KL, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden det fremsendes.

Generelle bemærkninger

KL er kritisk over for, at regeringen med dagtilbudsaftalen igangsætter foreløbigt fem ansøgningspuljer og forsøg, som kommuner og dagtilbud kan ansøge om deltagelse i.

KL finder den øgede brug af puljer i modstrid med regeringens signaler i Sammenhængsreformsregi. Her vil regeringen sikre mere tid til kerneopgaven og give kommunerne bedre mulighed for at bekæmpe bureaukratiet. Puljestyring muliggør ikke lokale prioriteringer, der kan sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede midler. KL er særlig kritisk over for de omfattende administrative opgaver, der er forbundet med puljestyring. Det gælder i forhold til ansøgning, indberetning af oplysninger, udbetaling af ydelser, rapportering, regnskab og revision.

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

Det fremgår af udkast til bekendtgørelsen, at ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel gennem forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. KL er enig i, at der er behov for en styrket indsats for at fremme alle børns sociale mobilitet.

KL er samtidig enig i, at et væsentligt redskab i arbejdet med at øge kvaliteten i arbejdet med børn i udsatte positioner er en øget systematisering af det tværprofessionelle arbejde og samarbejdet med forældre. KL er positiv overfor inddragelsen af andre aktører, herunder blandt andet frivillige aktører i arbejdet.

KL har tidligere gjort opmærksom på den smalle definition af børn i udsatte positioner. I relation til puljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud bør social udsathed forstås bredere end forældres økonomiske grundlag og socialpædagogisk friplads. Det skal sikre, at midlerne i puljen kommer de mest udsatte børn til gavn. Mange andre forhold kan betyde, at børn er i en udsat position, fx forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, sprog, uddannelse mv. En bredere tolkning vil tillade større kommunalt råderum til at anvende puljemidlerne, hvor behovet vurderes størst.

KL stiller sig undrende overfor bekendtgørelsens §8, hvori det blandt andet fremgår, at ansøgningen vurderes på baggrund af kommunens plan om implementering og forankring af indsatsen efter tilskudsperiodens ophør. Kommunens forpligtelse efter endt tilskudsperiode skal tydeliggøres, herunder om kommunen bliver forpligtet til at videreføre den målrettede indsats for egne midler efter endt tilskudsperiode.

Endeligt skal KL gøre opmærksom på behovet for et passende tidsrum fra puljens udmelding til puljens ansøgningsfrist. Denne tidsperiode skal tilgodese kommunes behov og mulighed for at formulere et projekt med respekt for kommunes processer og andre opgaver.

Annonce

Annonce

Annonce