Indhold

21.03.11 09:47

Faktaark: Dagtilbud

Beskrivelsen af dagtilbudsområdet indeholder dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, klubber samt skolefritidsordninger (SFO - egentlig underlagt Folkeskoleloven).


Du kan også se faktaarket ved at klikke på bilaget i boksen "Yderligere materiale" nederst på siden.

Udgifter
Nettodriftsudgifterne til dagtilbudsområdet og SFO forventes i 2014 at udgøre 30,9 mia. kr. Der er gennem de sidste år sket et mindre fald i udgifterne til området, fordi børnetallet har været faldende. Procentdelen af 3-5-årige, som går i dagtilbud, har gennem de seneste år ligget stabilt omkring 97 %, mens andelen af 0-2-årige i dagtilbud i 2012 lå på 67 % med et fald i 2013 til 66 %. Læs mere om statistik på dagtilbudsområdet på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk

  Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014
Nettodriftsudgifter (mia kr.)

32,6

31,89

31,47

30,86

Realvækst (pct.)

-

-2,18

-1,32

-1,94

Kilde: Danmarks Statistik

Disse udgifter fordeler sig således:Antallet af børn mellem 0-5 år er faldet de seneste år:

  2011 2012 2013 2014
Befolkning (0-5 årige) 391.018 385.697 378.592 370.519
Uddvikling (0-5 årige) - -5.341 -7.105 -8.073

 Kilde: Danmarks Statistik

Antal indskrevne:
Oversigt over antal indskrevne i institutioner:

 

2011

2012

2013

0-2-årige

128.593

124.848

120.136

Realvækst (pct.)

-

-3 %

- 4 %

3-5-årige

192.320

191.626

190.778

Realvækst (pct.)

-

-0,36 %

-0,44 %

Kilde: Danmarks Statistik

 

Dækningsgrad:

 

2011

2012

2013

Dækningsgrad 0-2 årige (pct.)

66 %

67 %

66 %

Dækningsgrad 3-5 årige (pct.)

97 %

97%

97 %

Kilde: Danmarks Statistik

Dækningsgraden dækker over dagpleje, kommunale, selvejende og private institutioner.

Institutioner:

Danmarks Statistik udgiver hvert år i oktober måned en oversigt over børnepasning mv., hvor de statistiske fakta på området bliver opgjort. Nedenstående tal stammer fra oversigten for 2013.

 

Antal kommunale institutioner (2013)

Antal selvejende institutioner (2013)

Antal private institutioner (2013)

Vuggestuer

134

63

44

Børnehave

815

266

204

Aldersintegreret institution

1772

369

238

Skolefritidsordninger

1338

442

0

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte:

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har opgørelser over antallet af kommunalt ansatte på dagtilbudsområdet. Tallene er opgjort i fuldtidsstillinger opgjort pr. december det pågældende år.

 

2011

2012

2013

Pædagogisk personale, daginst./klub/SFO

45.020

44.612

44.245

Pædagogisk personale i dagplejeordninger

700

645

599

Pædagogisk uddannede ledere

7.266

7.045

6.724

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

25.540

24.837

24.765

Dagplejere

 15.570

14.087

 12.682

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk

Kategorierne for de kommunalt ansatte på dagtilbudsområdet dækker over følgende stillinger:

Pædagogisk personale, daginst./klub/SFO

Klubassistenter/skolepædagoger, ikke-udd., pædagoger, souschefer/afdelingsledere, stedfortrædere, støttepædagoger, øvr. pæd. personale, daginst..

Pædagogisk personale i dagplejeordninger

Dagplejepædagoger, pædagoger i pladsanvisningen, stedfortrædere

Pædagogisk uddannede ledere

Ledere

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Assistenter, ikke-udd., børnehaveklasseassistenter, ikke-udd., børnehaveklassemedhjælpere,lukket gruppe, personer i offentlige arbejdstilbud, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere

Dagplejere

Dagplejere

 
Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2012 og 2014: Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, marts 2014 


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, marts 2014

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce