Indhold

10.10.17 10:26

Ny praktikpladsmodel træder i kraft den 1. januar 2018

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 19. august 2016 en treparts-aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er, at den skal afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL’s forventning, at langt den overvejende del af de ekstra praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne skal tilvejebringes i den private sektor.

Et centralt element i aftalen er målet om 10.000 ekstra praktikpladser (erhvervsuddannelsesaftaler) i 2025. Delmålet for 2018 er 2.100 flere pladser i forhold til niveauet i 2016.

Den nye praktikpladsmodel indebærer, at såvel private som offentlige arbejdsgivere får et øget incitament til at bidrage til realiseringen af trepartsaftalens mål. Der fastsættes dog ikke forpligtende kvoter eller måltal for de enkelte sektorer (stat, regioner, kommuner og den private sektor). Det gælder tilsvarende, at der heller ikke for den enkelte kommune fastsættes et forpligtende måltal for, hvor mange elever, den enkelte kommune skal ansætte. 

Forskudsopgørelse og måltal

Kommunerne (og de kommunale selskaber med eget CVR nummer) vil maj/juni 2018 modtage et brev fra AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Brevet vil indeholde en forskudsopgørelse i form af et foreløbigt praktikpladsregnskab for 2018. Det vil vise, om kommunen kan forvente at få en samlet meropkrævning eller en samlet bonus fra AUB for 2018.

Brevet vil også indeholde et måltal for elever, som indgår i det beregningstekniske grundlag for praktikpladsregnskabet. Måltallet er som nævnt ikke forpligtende for kommunen. Men antallet af praktikpladser vil have økonomiske konsekvenser, og kommunen kan således øge sin bonus eller reducere sit evt. merbidrag ved at oprette flere praktikpladser, jf. afsnit neden for.

Måltallet er bl.a. baseret på antallet af faglærte (personer med en erhvervsuddannelse) i kommunen. Det er således den enkeltes kommunes forbrug af faglært arbejdskraft, der er styrende for måltallet.

På virk.dk vil kommunen kunne hente en række oplysninger om nuværende elever mv., der ligger til grund for udarbejdelsen af forskudsopgørelsen.

Indførelse af nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag – Praktikplads-AUB

Den nye praktikpladsmodel indebærer, at der med virkning fra 1. januar 2018 indføres et nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. 

AUB-bidraget vil derfor ud over det eksisterende faste AUB-bidrag pr. fuldtidsansat pr. år, også omfatte et nyt variabelt praktikpladsafhængigt bidrag kaldet Praktikplads-AUB. 

Det nye Praktikplads-AUB vil i 2018 udgøre 27.000 kr. for hver elev, som kommunen mangler at oprette en praktikplads til. Antallet af manglende praktikpladser opgøres i forhold til det beregningstekniske måltal, jf. oven for. 

I praktikpladsregnskabet indgår også en rabat på 295 kr. pr. faglært. Der ydes således forlods en rabat for at have faglært arbejdskraft ansat.

Når året er omme – det vil sige først gang primo 2019 - vil der blive udarbejdet et samlet praktikpladsregnskab, og kommunen vil modtage enten en meropkrævning eller få udbetalt en evt. bonus. 

Den 2-årige dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne for 2017-2018 gælder fortsat, og disse elever tæller med i opgørelsen af den enkelte kommunens praktikpladsaktivitet. Hvis en kommune fx vælger at ansætte flere social- og sundhedshjælpere end det følger af dimensioneringsaftalen, vil dette således tælle med i kommunens praktikpladsregnskab og kunne udløse en reduktion i praktikpladsafhængige merbidrag til AUB.

For kommunerne under ét vil den nye model ikke have nogen kommunaløkonomisk konsekvens. Der vil imidlertid kunne ske en mindre omfordeling blandt kommunerne afhængig af, hvor mange praktikpladser, de enkelte kommune opretter.

Evt. fritagelse for forhøjet bidrag ved ubesatte pladser

Såfremt en kommune forgæves har slået en eller flere uddannelsesstillinger op, så kan de ansøge AUB om fritagelse for forhøjet AUB-bidrag (det praktikpladsafhængige bidrag). Det forudsætter, at praktikpladsen har været opslået mindst 3 måneder på praktikpladsen.dk, samt at ingen skole har henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundforløb. Desuden også i de tilfælde, hvor en elev afslår virksomhedens tilbud om ansættelse eller der ikke er registreret søgende elever på uddannelsen på den nye praktikpladsportal. 

For yderligere information henvises til KL's budgetvejledning, sektorskrivelse 6-2 vedr. uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø (januar 2017).

 

 

 

Se også

Annonce

Annonce

Annonce