Indhold

14.06.12 15:00

Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund

Trepartaftalen fra 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter benævnt ”indvandrere/efterkommere”). Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. KL har udarbejdet en metode til opstilling af måltal og leverer data hertil vederlagsfrit. Data for 2012 og 2013 er tilgængelige og kan rekvireres ved henvendelse til Silas Anhøj Soelberg. Kommuner der allerede har bestilt deres datasæt, behøver ikke henvende sig igen.

I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

For at lette kommunernes arbejde i denne forbindelse har KL udviklet en metode til fastsættelse af måltal og opfølgning herpå. KL leverer data hertil vederlagsfrit.

Den enkelte kommune kan rekvirere data hos nedenstående kontaktperson. Et forslag til procedure for opstilling af måltal og en nærmere beskrivelse af data findes i den vedlagte vejledning.

For den enkelte kommune betyder det, at:

  • Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL
  • Måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen
  • Kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

Hvis du vil vide mere:

En vejledning til KL’s model til at opstille måltal er vedlagt. I vejledningen er de data, der kan rekvireres hos KL, beskrevet nærmere.

Kontaktperson i KL

Spørgsmål og anmodning om data kan rettes til Silas Anhøj Soelberg på 3370 3551 eller e-mail: ssb@kl.dk. Kommuner der allerede har bestilt deres datasæt, behøver ikke henvende sig igen.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce