Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

LPNyt

Her kan du finde LPNyt (Løn- og personalenyt) fra 2003-2013.

 • 06.03.15 08:58

  LPNyt nr. 2015:14 - Forlig for socialrådgivere og socialformidlere

  Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL om overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.

 • 05.03.15 13:46

  LPNyt nr. 2015:13 - Forlig med Serviceforbundet

  Torsdag den 5. marts 2015 blev der indgået forlig med Serviceforbundet for så vidt angår overenskomsten for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. samt for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende m.fl. i Københavns og Frederiksberg kommuner.

 • 03.03.15 13:10

  LPNyt nr. 2015:12 - Forlig med Sundhedskartellet

  Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med Sundhedskartellet om overenskomsterne for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

 • 03.03.15 12:13

  LPNyt nr. 2015:11 - Forlig med Socialpædagogernes Landsforbund

  Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med SL om Overenskomst for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Forliget indeholder bl.a. tiltræden til forlig om døgnarbejdstid af 25. februar 2015, en forhøjelse af det faste ulempetillæg, en række personale politiske projekter med fokus på den socialpædagogiske faglighed og nye midler til den kommunale kompetencefond.

 • 03.03.15 10:55

  LPNyt nr. 2015:10 - Forlig med HK/KOMMUNAL

  Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med HK/KOMMUNAL på det administrative område med bl.a. kontor- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk beskæftiget personale.

 • 27.02.15 09:56

  LPNyt nr. 2015:09 - Forlig om fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område

  Der er den 26. februar 2015 indgået forlig om følgende fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område; Fællesaftale om lokal løndannelse på pædagogisk område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

 • 26.02.15 10:13

  LPNyt nr. 2015:08 - Forlig med FMM

  Der er den 25. februar 2015 indgået forlig med Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM). Forliget indebærer, at partnerne er blevet enige om nye arbejdstidsregler for musikskolelærere, svarende til reglerne for lærere og skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august 2016.

 • 23.02.15 13:41

  LPNyt 2015:07 - Ændring af ferieloven - sygeferiegodtgørelse for timelønnede mv.

  Folketinget vedtog den 4. december 2014 ændring af ferieloven. Lovændringen vedrører optjening af sygeferiegodtgørelse for timelønnede, således at timelønnede ved sygdom optjener sygeferiegodtgørelse på 12,5% fra anden sygedag i hver sygeperiode. Ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2015. KL og Forhandlingsfællesskabet vil hurtigst muligt implementeret de nye regler i ferieaftalen. Kommunerne skal administrerer efter ferielovens § 25 indtil de nye regler er implementeret i ferieaftalen.

 • 23.02.15 10:35

  LPNyt nr. 2015:06 - Forlig med BUPL

  Der er den 21. februar 2015 indgået forlig med BUPL om pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

 • 20.02.15 12:43

  LPNyt 2015:05 - Forlig for handicapledsagere

  Torsdag den 19. februar 2015 blev der indgået forlig med 3F – Faglig Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde – om overenskomst for handicapledsagere.

 • 17.02.15 11:11

  LPNyt nr. 2015:04 - Forlig på akademikerområdet

  Tirsdag den 17. februar 2015 blev der indgået forlig med akademikerne, tandlæger og tandlægekonsulenter samt tjenestemandsansatte bibliotekarer.

 • 16.02.15 09:00

  Løn- og Personalenyt 2015:2 - Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015

  Der er mandag den 16. februar opnået forlig med Forhandlingsfællesskabet om økonomien og de generelle temaer ved overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 2015 - 31. marts 2018. Læs om forligets hovedelementer i dette Løn- og Personalenyt.

 • 16.02.15 08:17

  LPNyt nr. 2015:03 - Forlig på undervisningsområdet

  Søndag den 15. februar 2015 blev der indgået forlig med LC, Lærernes Centralorganisation, om overenskomst for lærere m.fl. og ledere inden for undervisningsområdet.

 • 09.02.15 12:29

  Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015

  Højesteret har den 21. januar 2015 afsagt dom i en sag fra det private arbejdsmarked. Dommen afklarer tvivlen om, hvordan en arbejdsgiver skal forholde sig, når en uddannelsesaftale udløber, mens en elev er på barsel- og forældreorlov.

 • 22.12.14 15:57

  Nye regler for løntilskudsjob - fra den 1. januar 2015 - ændret den 16. februar 2015

  Der kommer nye regler for løntilskudsjob. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2015.

 • 26.11.14 13:51

  LPNyt nr. 2014:13 - Afgørelse i faglig voldgift om månedslønnede handicapledsagere og søgnehelligdage

  Ved tilkendegivelse af 29. oktober 2014 i faglig voldgift har KL fået medhold i, at kun effektiv tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen for månedslønnede handicapledsagere

 • 22.09.14 15:01

  LPNyt nr. 2014:12 - Lønindplacering af pædagogiske assistenter ved tilbagevenden efter afsluttet PAU-uddannelse

  Ved tilkendegivelse af 5. september 2014 i en faglig voldgift har FOA fået medhold i, at medarbejdere, der vender tilbage fra orlov efter at have gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent som GVU, som udgangspunkt ved indplacering i lønforløbet som pædagogisk assistent bevarer lokalt aftalte tillæg opnået som pædagogmedhjælper.

 • 16.09.14 10:41

  LPNyt nr. 2014:08 – Opsigelse af lokale aftaler og kutymer

  Den indeværende overenskomstperiode udløber den 31. marts 2015. I dette Løn- og Personalenyt informeres og vejledes om mulighederne for opsigelse af lokale aftaler og kutymer i forbindelse med udløbet af overenskomstperioden.

 • 03.09.14 15:04

  LPNyt nr. 2014:11 - Vejledning til kommunerne om ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

  Den 1. juli 2014 træder lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de regionale lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud i kraft. Loven indebærer, at en kommunalbestyrelse, der efter aftale med et regionsråd overtager et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud efter lovens § 1, stk. 1 eller 2, overtager de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af undervisningstilbuddet. Kommunalbestyrelsen overtager desuden de ansatte, der i regionens administration udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med at varetage opgaver i forbindelse med det pågældende undervisningstilbud.

 • 16.06.14 15:08

  LPNyt 2014:10 - Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede

  Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. Det betyder, at frem over vil kun medarbejdere, der er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, herunder tilkaldevikarer, kunne ansættes på timeløn.

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes