Indhold

20.06.14 13:00

Faktaark: Atypiske ansatte i kommunerne

Fleksjob, løntilskudsjob og seniorjob er forskellige beskæftigelsesordninger, hvor arbejdsgivere kan få tilskud fra kommunen til at ansætte medarbejdere. Det er frivilligt for en kommune, at ansætte fleksjobbere. I forhold til løntilskudsjob er kommunerne underlagt kvoter for, hvor mange, der skal være ansat. Samtidig er kommunerne forpligtet til at ansætte ledige, der er berettiget til et seniorjob.

En ansættelse med løntilskud er midlertidig og kan kun finde sted, hvis den ansatte er ledig. For at kunne ansættes i fleksjob, skal man visiteres til det af kommunen. Dette kan ske, hvis man har varigt nedsat arbejdsevne.

Kommunerne er herudover forpligtet til at ansætte ledige dagpengemodtagere, der løber tør for dagpenge under fem år før de ellers ville kunne gå på efterløn, i seniorjob. Fra 6. januar 2014 får ledige hvis ret til dagpenge er opbrugt, mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er først, når retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophører, at retten til seniorjob gælder. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases løbende og endeligt i 2016.

I dette faktaark fremlægges omfanget af kommunernes ansættelser på de forskellige ordninger. Personer ansat i et kommunalt løntilskudsjob modtager løn svarende til dagpenge, ledighedsydelse eller revalidering og kaldes som samlet gruppe for ekstraordinært ansatte.

Den kommunale ansættelsesfordeling

Langt størstedelen af de kommunalt ansatte (84,2 %) er overenskomstansatte, mens 4,2 % er tjenestemænd. Disse grupper er slået sammen med elever i gruppen ordinært ansatte og elever. Tilbage er ansatte i fleksjob som udgør 3,7 % af de kommunalt ansatte, mens ekstraordinært ansatte udgør 2,0 %. Ansatte i seniorjob udgjorde pr. marts 2014 1,0 % af de kommunalt ansatte.

Kilde: KRL
Anm: Opgjort i månedslønnede personer pr. marts 2014 (ordinært ansatte omfatter overenskomstansatte, tjenestemænd og elever. Ansatte i seniorjob er teknisk set overenskomstansatte, men fremgår i denne sammenhæng selvstændigt, da de ikke er rekrutteret på ordinære vilkår).  

Kommunernes brug af ekstraordinært ansatte og fleksjob

Fleksjobberes andel har ligget ret stabilt i hele perioden omkring de 3,5 %. Andelen af ekstraordinært ansatte er derimod steget over ét procentpoint over tre år, dog mest markant fra 2009-10 i forbindelse med den økonomiske krise. Det seneste år har andelen dog igen været faldende og er næsten på samme niveau som i slutningen af 2009. I løbet af 2012 og især fra 2013 er antallet af seniorjobbere steget kraftigt i kommunerne.

Kilde: KRL
Anm: Målt i andel af det samlede antal månedslønnede.

Annonce

Annonce

Annonce