Indhold

23.06.14 10:00

Faktaark: De kommunalt ansattes sygefravær

Sygefraværet i kommunerne har været konstant faldende fra 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 har der været en lille stigning. Sygefraværet er størst i Region Hovedstaden og der er en sammenhæng mellem sygefravær og geografisk placering. Kvinder har højere sygefravær end mænd, som også afspejles i de enkelte stillingsgruppers sygefravær.

Lille stigning i det kommunale sygefravær

De kommunalt ansatte havde i gennemsnit 12 sygedage pr. fuldtidsansat i 2013. Efter at det kommunale sygefravær har været faldende i fem år i træk, har der fra 2012 til 2013 været en stigning på knap 0,1 sygedage pr. fuldtidsansat. Siden 2007 er sygefraværet dog faldet med godt 14 % og de kommunalt ansatte er i gennemsnit to dage mere på arbejde om året, fordi de er mindre syge. Det svarer til godt 3.500 ekstra medarbejdere på årsbasis i forhold til, hvis medarbejderne var ligeså syge som i 2007.


Kilde: KRL
Anm: Udviklingen i det kommunale sygefravær fra 2007 til 2013. Målt i dagsværk pr. fuldtidsansat for populationen Alle ansatte.

Hver femte var slet ikke syg

Der er stor forskel i omfanget af sygefravær blandt medarbejderne i kommunerne. En stor del af det samlede fravær er samlet hos en mindre gruppe. Ti procent af de kommunalt ansatte står således for 44 % af sygefraværet.

I den anden ende af skalaen er det hver femte medarbejder i kommunerne, der slet ikke holdt en sygedag i 2013.

Forskellen mellem øst og vest

Lønmodtagere i det østlige Danmark har mere sygefravær end lønmodtagere i Jylland. Dette gælder på hele det danske arbejdsmarked – både i det offentlige og i det private. 

Denne tendens kan også læses ud af den kommunefordelte opgørelse over sygefraværet. De kommunalt ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et gennemsnitligt højere sygefravær, end deres kolleger mod vest.

I 2013 fortsatte kommunerne i Region Syddanmark, samlet set, den positive udvikling. Region syddanmark har således præsteret et konstant faldende sygefravær siden 2007 og ligger nu på niveau med kommunerne i Region Midtjylland, som samlet har det laveste sygefravær blandt landsdelene. Region Midtjylland har ingen ændring i niveauet for sygefravær fra 2012 til 2013. I resten af landet har kommunerne samlet set oplevet stigende sygefravær i 2013.

Kilde: KRL
Anm: Udviklingen i det kommunale sygefravær fra 2007 til 2013. Gens. for kommunerne i regionen. Målt i dagsværk pr. fuldtidsansat.

Kvinder har mest sygefravær

Kvinder har væsentligt mere sygefravær end mænd, men det skal bemærkes at de to køn varetager forskellige jobfunktioner. 


Kilde: KRL
Anm: Gennemsnitligt sygefravær for en kommunal medarbejder målt i dagsværk pr. fuldtidsansat i 2013. 

Sygefravær opdelt på stillingsgrupper

Der er stor forskel på sygefraværet for de kommunale stillingsgrupper. Der er en tendens til, at stillingsgrupper med højere uddannelseniveau har lavere sygefravær. Social- og sundhedspersonalet (SOSU) og pædagogmedhjælperne har det højeste sygefravær, mens akademikerne har det laveste.

Forskellen i sygefravær mellem mænd og kvinder afspejles i stillingsgrupperne, idet de stillingsgrupper, som udfører de kommunale kerneopgaver, primært udgøres af kvinder. 


Kilde: KRL
Anm: Gennemsnitligt sygefravær for en kommunal medarbejder målt i dagsværk pr. fuldtidsansat i 2013.

Alder og ansættelsesform

Der er tendens til, at det gennemsnitlige sygefravær stiger med alderen. De 20-29-årige i kommunerne er dog mere syge end deres øvrige kolleger mellem 20 og 60 år. Dette skyldes formentlig, at der i denne aldersgruppe er en større andel elever. Eleverne har nemlig større sygefravær end de ordinært ansatte i kommunerne.

Ansættelsesgruppe Sygedage pr. medarbejder
Løntilskudsjob mv. 15,4
Fleksjob 15,3
Elever 13,5
Overenskomstansatte 11,9
Tjenestemænd 9,4

 

Denne teori bekræftes også ved at lave en aldersfordeling af det kommunale sygefravær for de ordinært ansatte. Her ses der ikke et større sygefravær blandt de 20-29 årige. Faktisk er sygefraværet for de ordinært ansatte ganske jævnt fordelt hen over aldersgrupperne.

Kilde: KRL
Anm: Aldersfordeling af sygefraværet i 2013 for de kommunalt ansatte.

 

Annonce

Annonce

Annonce