Indhold

20.06.14 12:30

Faktaark: De kommunalt ansatte

Der er knap 500.000 personer ansat i de danske kommuner. Mange af de kommunalt ansatte står overfor snarlig pension. Samtidig er tre ud af fire kvinder og næsten halvdelen af de ansatte er på deltid eller timelønnet. Der er ingen etnisk skævhed hos dem.

Ud af de 497.382 personer er 117.431 ansat enten som elever (21.445), i fleksjob (16.245), ekstraordinært ansatte (10.710), seniorjob (4.479) eller timelønnede (64.552).

Efter kommunalreformen i 2007 og frem til 2009 er antallet af ansatte steget. Siden 2009 er antallet af ansatte dog faldet, og pr. marts 2014 er der således ansat 497.382 personer svarende til 406.909,2 årsværk.


Kilde: KRL
Anm: Målt i antal personer.

 

Over 1/3 arbejder på deltid

Pr. marts 2014 arbejder 50,7 % af de kommunalt ansatte 37 timer eller mere om ugen. 13,0 % er timelønnede. De resterende (36,3 %) arbejder på deltid, heraf arbejder 79,2 % dog mere end 27 timer om ugen. Timetallet for de timelønnede kendes ikke, men de arbejder i gennemsnit 7,9 timer om ugen.


Kilde: KRL
Anm: Målt i antal personer pr. marts 2014.

 

Mange snarlige pensionister

Fordeles de kommunalt ansatte efter alder, er de største grupper mellem 45 til 59 år, svarende til i alt 41,1 %. Den største aldersgruppe blandt de kommunalt ansatte er ansatte i alderen 55 til 59 år (14,4 %). Denne gruppe vil om få år forlade arbejdsmarkedet. Gruppen under 35 år er færrest, hvis man ser bort fra de grupper, hvor de ansatte kan gå på enten efterløn eller folkepension. Dermed ligger der en udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at overtage de opgaver, som bliver efterladt af de ansatte, der snart forlader arbejdsmarkedet.

 

Kilde: KRL
Anm: Målt i antal personer pr. marts 2014.

 

Tre ud af fire er kvinder

Kvinder udgør ca. 76 % af de kommunalt ansatte, mens andelen af mænd er ca. 24 %. Mindre end hvert fjerde kommunale job er altså besat af en mand. Til gengæld er knap syv ud af ti mænd ansat på heltid, mens det samme er tilfældet for lige under halvdelen af kvinderne. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at de to køn varetager forskellige typer jobs.

  Mænd Kvinder
Antal ansatte 119.946 377.436
På heltid % 64,1 46,5
På deltid % 18,4 42,0
Timelønnede % 17,5 11,5

Kilde: KRL
Anm: Målt i antal personer pr. marts 2014.

 

SOSU'erne er flest

Den største gruppe blandt de kommunalt ansatte er klart SOSU-personalet. De udgør hver femte person på de kommunale arbejdspladser. Kvinder udgør knap 92 % i denne gruppe og kun godt 24 % er ansat på fuldtid. Den næststørste gruppe er folkeskolelærerne, hvor knap 75 % er på fuldtid, og knap 69 % er kvinder. Se de ti største grupper i tabellen herunder.

Overenskomstområde Antal Andel På fuldtid Kvinder
Social- og sundhedspersonale, KL 98.659 19,8 % 24,2 % 91,9 %
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 67.181 13,5 % 73,3 % 68,2 %
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 52.557 10,6 % 39,0 % 81,1 %
Kontor- og It-personale, KL 42.025 8,5 % 68,8 % 79,8 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske ass. 35.851 7,2 % 22,3 % 75,9 %
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 25.917 5,2 % 35,3 % 94,9 %
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 23.037 4,6 % 57,2 % 76,0 %
Akademikere, KL 17.968 3,6 % 82,1 % 63,7 %
Dagplejere 12.459 2,5 % 99,2 % 98,4 %
Socialrådg./socialformidlere 11.299 2,3 % 84,3 % 87,5 %

Kilde: KRL
Anm: Målt i antal personer pr. marts 2014. De ti største grupper udgør 77,8 % af alle kommunalt ansatte.

 

Ingen etnisk skævhed

92,02 % af de kommunalt ansatte har etnisk dansk baggrund. 2,44 % er indvandrere med vestlig baggrund, mens 5,54 % er indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Andelen af ansatte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i kommunerne svarer til andelen af ikke-vestlige indvandrere generelt i arbejdsstyrken.


Kilde: KRL, Danmarks Statistik

Anm: Målt i antal personer pr. september 2013.

Annonce

Annonce

Annonce