Indhold

11.12.17 09:08

Ændrede satser pr. 1. august 2017 for tjenestebolig- og lejeboligbidrag

Administrativ information vedrørende regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

Sagen

Finansministeriet har meddelt, at satserne for henholdsvis tjenesteboligbi-drag og lejeboligbidrag med virkning fra den 1. august 2017 forhøjes med 1,6 %.

Såvel for boliger, hvor boligbidraget er fastsat ved vurdering, som for boli-ger, hvor bidraget fortsat måtte være fastsat på grundlag af skemalejesy-stemet, forhøjes således det enkelte bidrag med 1,6 % i forhold til det hidtil gældende bidrag inkl. tidligere reguleringer.

Da en gennemførelse af de anførte bidragsforhøjelser skal gives med tre måneders varsel, skal brugeren inden 1. maj 2017 have meddelelse om det nye bidrag.

Hvis du vil vide mere

En afskrift af Moderniseringsstyrelsens cirkulære (Modst. nr. 011-17) af

24. april 2017 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger vil efterfølgende blive udsendt til KL’s samlemapper, afsnit 05.74 og NIS-LØN samt Schultz Information.

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Frank Hedegaard, Arbejdsgiverplitisk Center, telefon 3370 3178, mail FRH@kl.dk eller konsulent Jakob Reinholt, telefon 3370 3468, mail JAR@kl.dk .

Annonce

Annonce

Annonce