Indhold

24.05.17 16:21

Status for Justitsministeriets og KL's arbejde med data-beskyttelsesforordningen

Justitsministeriet har i dag offentliggjort deres betænkning om forordningen. I tillæg til betænkningen vil Justitsministeriet udstede en række vejledninger.

Justitsministeriet har i samarbejde med Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen siden forsommeren 2016 arbejdet på en betænkning om databeskyttelsesforordningen, som skal indeholde en analyse af de juridiske rammer, der opstilles med forordningen.

KL har deltaget i Justitsministeriets arbejde og har løbende stillet en lang række afklarende spørgsmål til forståelsen af forordningen, ligesom KL i april 2017 har afgivet høringssvar i forbindelse med, at udkast til betænkning blev sendt i intern høring hos ministerierne, KL og Danske Regioner.

Justitsministeriet har i dag offentliggjort den endelige udgave af betænkningen. Betænkningen kan findes her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Justitsministeriet påtænker – i tillæg til betænkningen - at udstede en række vejledninger om udvalgte emner i forordningen, herunder bl.a. databeskyttelsesrådgiver. Ministeriet har i dag udsendt en tidsplan for udstedelse af disse vejledninger. Det fremgår af tidsplanen, at vejledningerne forventes udstedt løbende i perioden september 2017 – januar 2018. KL forventer at blive inddraget i ministeriets udarbejdelse af vejledningerne. Tidsplanen kan findes her: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/plan_for_vejledninger_om_forordningen.pdf

Justitsministeriet forventer i øvrigt at sende udkast til forslag om en ny persondatalov i høring i juni 2017. KL vil afgive høringssvar i den forbindelse.

Databeskyttelsesrådgiver

KL har løbende orienteret om status for afklaring af forståelsen af forordningens bestemmelser om databeskyttelsesrådgiveren.

KL forventer at kunne udsende yderligere information om bl.a. udpegning af databeskyttelsesrådgiveren og organisering af funktionen før sommerferien.

Implementering af forordningen

Reglerne i databeskyttelsesforordningen bygger grundlæggende på de nugældende regler i persondataloven. En væsentlig del af kommunernes implementeringsarbejde er derfor at sikre overholdelsen af de allerede gældende regler i persondataloven.

Forordningen stiller dog også nye krav til kommunerne. KL forventer, at betænkningen og supplerende vejledninger vil bidrage til afklaring af reglernes konsekvenser for kommunerne.

KL udbyder i samarbejde med COK en række kurser om databeskyttelsesforordningen. Kurserne forventes afholdt i løbet af efteråret og vinteren.